GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 13. listopada 2023.

Godina X – broj 15.Na temelju odredbe članka 13. stavka 2. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 9. listopada 2023. godine donio je

 

ODLUKU

o dodjeli književne nagrade Drago Gervais

 

I.

 

Književna nagrada Drago Gervais za 2023. godinu dodjeljuje se kako slijedi:

1. U kategoriji najboljeg neobjavljenog književnog djela, Književna nagrada Drago Gervais za 2023. godinu dodjeljuje se autorici Doris Pandžić za rukopis pod naslovom “Vi niste ovdje”.

2. U kategoriji najboljeg objavljenog književnog djela na nekom od idioma čakavskoga narječja hrvatskoga jezika, Književna nagrada Drago Gervais za 2023. godinu dodjeljuje se autorici Vlasti Sušanj – Kapićevoj za zbirku pjesama “Krunica od versi”.

 

II.

 

Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade, a autorici iz točke I. podtočke 1. ove Odluke, pripada i pravo na objavljivanje književnog djela na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/99-45
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 9. listopada 2023.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.