GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97- ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 24. stavka 1. podstavka 5. Zakona o kazalištima („Narodne novine“ broj 23/23), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispravak i „Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. rujna 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Gradskog kazališta lutaka Rijeka

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Gradskog kazališta lutaka Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka Rijeka, na sjednici održanoj 15. rujna  2023. godine.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/111

URBROJ: 2170-1-01-00-23-3

Rijeka, 28. rujna 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v.r.