GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 4. listopada 2023.

Godina X – broj 14.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. listopada 2023. godine, donio je

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja
na okoliš za Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

 

Članak 1.

 

Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 16. svibnja 2022. godine Odluku o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/22).

Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka, proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

 

Članak 2.

 

Nositelj izrade Strategije je Grad Rijeka kao središte Urbane aglomeracije Rijeka.

 

Članak 3.

 

Obuhvat Strategije prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

 

Članak 4.

Strategija se donosi radi:

 • definiranja zajedničkih smjerova razvoja,
 • definiranje posebnih ciljeva, usklađenih sa ciljevima iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja,
 • identifikacije strateških projekata te zajedničkih razvojnih projekata,
 • poticanja dugoročnog gospodarskog rasta. 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Strategije potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

 1. Razvoj učinkovitih ljudskih potencijala:
 • Edukacija nezaposlenih s posebnim naglaskom na mlade,
 • Edukacija poslodavaca i zaposlenika u privatnom i javnom sektoru,
 • Povećanje kvalitete života ranjivih skupina stanovništva.
 1. Stvaranje uvjeta za razvoj održivog gospodarstva:
 • Razvoj napredne poduzetničke infrastrukture i novih tehnologija,
 • Razvoj održivog turizma.
 1. Održivi urbani razvoj:
 • Unaprjeđenje javnog gradskog prijevoza,
 • Utvrđenje pametnih rješenja,
 • Povećanje udjela obnovljivih izvora energije,
 • Revitalizacija zapuštenih urbanih područja.

 

Članak 6.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, zatraženo je mišljenja trideset i dva tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak II.), a odgovorilo je njih petnaest.

 

U zakonskom roku su zaprimljena sljedeća mišljenja:

1. Mišljenje Hrvatskih šuma, UŠP Delnice, Supilova 32, 513000 Delnice (Klasi. Oznaka DE-22-01/796; Ur.broj: 11-00-06/01-22-02 od 14. srpnja 2022. godine da nije potrebno vršiti provedbu postupka izrade Strategije razvoja,

2. Mišljenje Vodovoda i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka (KLASA:351-03/20-01/4, URBROJ: 2170-1-01-10-22-9) od 19. srpnja 2022. godine da nema razloga zahtijevati potrebu provedbe postupka strateške procjene predmetne Strategije,

3. Mišljenje Općine Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice, od 25. srpnja 2022. godine (KLASA: 351-02/22-02/1, UR.BROJ: 2170-20-01/21-1) da ne postoji potreba provedbe postupka strateške procjene Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine,

4. Mišljenje Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo (KLASA: 976-01/22-01/3, URBROJ: 2170-35-06/02-22-22) od 11. kolovoza 2022. godine da za predmetnu strategiju nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,

5. Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb (KLASA: 350-01/22-02/213, URBROJ: 531-06-01-02/06-22-2) od 26. srpnja 2022. godine da je pri izradi Strategije razvoja potrebno uvažiti sljedeće dokumente: Zakon o prostornom uređenju, Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske, Program prostornog uređenja Republike Hrvatske te važeće prostorne planove čije se područje nalazi unutar Urbane aglomeracije Rijeka,

6Mišljenje Općine Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj (KLASA. 351-01/22-01/14, URBROJ: 2170-30-22-01-2) od 01. kolovoza 2022.godine da pri poduzimanju navedenog zahvata nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, budući da se ne očekuje značajniji utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Općine Omišalj,

7. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka (KLASA:351-01/22-04/59, URBROJ: 2170-03-08/3-23-20) od 6. travnja 2023. godine da za Strategiju urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš,

8. Mišljenje Ministarstva turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb (KLASA: 351-01/22-02/511, URBROJ: 529-04-02-01/1-22-2) od 22. srpnja 2022. godine da je potrebna provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetnu Strategiju,

9. Mišljenje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka (KLASA: 612-08/22-40/0249, URBROJ: 532-05-02-11/8-22-2) od 15. srpnja 2022. godine da je potrebna provedba postupka strateške procjene Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine i to s naglaskom na sastavnicu okoliša te da kulturna baština, između ostaloga, treba obuhvatiti svu dostupnu konzervatorsku dokumentaciju i važeće podatke iz Registra kulturnih dobara RH,

10. Mišljenje Općine Kostrena, Lucija 38, 51221 Kostrena (KLASA: 024-01/22-06/1, URBROJ: 217-22-03-22-08) od 21.srpnja 2022. godine da nije potrebno provesti postupak strateške procjene za predmetnu Strategiju,

11. Mišljenje HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka (Broj i znak: 4012/7395/22GG) od 25. srpnja 2022. godine da ne uvjetuje izradu strateške procjene,

12. Mišljenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, (KLASA:011-01/22-01/118, URBROJ: 538-02-2-1/312-22-6), Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb, od 27. srpnja 2022. godine da nema primjedbi niti prijedloga iz svog djelokruga u odnosu na ocjenu o potrebi provedbe postupka strateške procjene Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine,

13. Mišljenje Grada Opatije, Maršala Tita 3, 51410 Opatija (KLASA: 351-01/22-01/20, URBROJ 2170-12-03/01-22-2) od 29. kolovoza 2022. godine da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene vezano uz predmetnu Strategiju,

14. Mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka (KLASA: 351-2/22-01/0000337, URBROJ: 374-23-1-22-2) od 29. kolovoza 2022. godine da stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš nije potrebno provesti ukoliko navedeni razlozi i ciljevi ne utječu na vode na način da se izmjene ne predviđaju uz neuređene vodotoke i time povećavaju potrebu za njihovim uređenjem u odnosu na važeći Plan i ne utječu na poplavna područja uslijed nedovoljnog kapaciteta korita vodotoka i nedovoljnog kapaciteta ponora, odnosno ne utječu na poplavna područja uslijed rušenja brane akumulacijskih jezera,

15. Mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb (KLASA: 351-03/22-01/2346, URBROJ: 517-05-1-1-23-3) da Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ne sudjeluje u postupcima ocjene odnosno strateške procjene na lokalnoj razini.

Ostala tijela i osobe nisu dostavila mišljenje u propisanom roku te se temeljem članka 70. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša smatra da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Strategiji.

 

Članak 7.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Strategije Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo (u daljnjem tekstu: Odjel) je, uz razloge i ciljeve za izradu Strategije, mišljenja tijela i/ili osoba te kriterije iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

1. Ciljevi predstavljaju sadržajni okvir za buduće zahvate.

2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo turizma i sporta te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske izdali su mišljenja da je za Strategiju potrebno provesti postupak strateške procjene, međutim, navedena mišljenja su izdana u trenutku kada nije bila poznata lista strateških projekata koja je utvrđena na sjednici Koordinacije Urbane Aglomeracije Rijeka 20. prosinca 2022. godine. Uzimajući u obzir činjenicu da se u velikom broju strateških projekata radi o rekonstrukciji postojećih građevina i građevina sa statusom kulturnog dobra, zahvatima na rekonstrukciji postojećih obalnih šetnica kao i osiguravanju javnih usluga (wi-fi točke, proširenje vatrogasnog sustava i slično), gdje među njima nema projekata intenziviranog turizma niti građenja vjetroelektrana, odnosno, projektima koji neće negativno utjecati na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih POP i POVS područja ekološke mreže, kao ni na okoliš u cjelini, nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju

3. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko – goranska županija je, u ranije provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene u okviru kojega se provodi postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, izdao mišljenje (KLASA: 351-01/22-04/59, URBROJ: 2170-03-08/3-22-7) od 19. listopada 2022. godine kojim je određeno da je za Strategiju potrebno provesti postupak strateške procjene. Tada nadležan Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem je 26. siječnja 2023. godine zatražio ponovno razmatranje zahtjeva vezano za provedeni postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije te je isti dopunio sa svim strateškim projektima koji su sastavni dio Strategije. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko – goranska županija je ponovni zahtjev proslijedio Zavodu za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji u mišljenju od 5. travnja 2023. godine navodi kako se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe Strategije na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu Strategije. Uvažavajući navedeno mišljenje, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je obvezujuće mišljenje (KLASA: 351-01/22-04/59, URBROJ: 2170-03-08/3-23-19) od 6. travnja 2023. godine da je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu te je izdao sljedeće uvjete zaštite:

„- prilikom revitalizacije objekata (starih napuštenih gradova, kaštela) prije početka radova obaviti stručan pregled vezano uz prisutnost strogo zaštićenih vrsta sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13,15/18,14/19,127/19) i njihovih tragova (šišmiši, sove i dr.),

 – trase i uređenje biciklističkih staza unutar Parka prirode Učka, drugih zaštićenih područja i područja ekološke mreže, uključujući sadržaj, dizajn i tehničko rješenje tabli, njihovih nosača i područja ekološke mreže, uskladiti ovisno o nadležnosti, s Javnom ustanovom Park prirode Učka i Javnom ustanovom „Priroda“ ili Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te planovima upravljanja zaštićenih područja i/ili područja ekološke mreže“.

Slijedom svega navedenog, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 6. travnja 2023. godine donio je mišljenje (KLASA: 351-01/22-04/59, URBROJ: 2170-03-08/3-23-20) da za Strategiju ne bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

4. S obzirom na navedene razloge izrade Strategije, ne očekuju se novi značajniji utjecaji planiranih zahvata u odnosu na već postojeće utjecaje sadašnjeg stanja u prostoru. U provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene sagledan je mogući utjecaj Strategije na sastavnice okoliša te je zaključeno da se ne očekuju značajniji negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost.

5. Strategija nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš te je temeljem većine mišljenja prikupljenih u postupku ocjene o potrebi strateške procjene i primjenom pojedinačnih kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš iz Priloga III. Uredbe utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

Članak 8.

 

Odjel će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

Članak 9.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/95-44

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 2. listopada 2023.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.

 

 

 

Privitak I.

Obuhvat Urbane aglomeracije Rijeka

 

 

Privitak II.

 

Popis tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima od kojih je traženo mišljenje s ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja Strategije na okoliš:

 

 1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka (mail: rijeka112@mup.hr),
 4. Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
 5. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,
 6. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
 7. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
 8. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 9. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,
 10. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka,
 11. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,
 12. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 13. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 14. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 15. Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 513000 Delnice,
 16. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51000 Rijeka,
 17. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 18. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 19. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 20. Grad Bakar, Primorje 39, 51221 Bakar,
 21. Grad Kastav, Zakona kastafskeg 3, 51215 Kastav,
 22. Grad Kraljevica, Frankopanska 1A, 51241 Kraljevica,
 23. Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija,
 24. Općina Čavle, Čavja 31, 51218 Čavle,
 25. Općina Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice,
 26. Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana,
 27. Općina Kostrena, Lucija 38, 51221 Kostrena,
 28. Općina Lovran, Šetalište Maršala Tita 41, 51415 Lovran,
 29. Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji,
 30. Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga,
 31. Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj,
 32. Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo.

 

Tijela koja su dostavila mišljenje:

 

 1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
 3. Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
 4. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb,
 5. Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Runjaninova 2, 10000 Zagreb,
 6. Hrvatske šume, UŠP Delnice, Supilova 32, 513000 Delnice,
 7. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka
 8. Općina Kostrena, Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena
 9. Općina Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice,
 10. Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo,
 11. Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj,
 12. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 13. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,
 14. Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija,
 15. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove Sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka.

 

Tijela koja nisu dostavila mišljenje:

 

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka (mail: rijeka112@mup.hr),
 2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,
 3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,
 4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka,
 5. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 6. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 7. Hrvatske ceste, PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 8. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51000 Rijeka,
 9. Energo d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
 10. Grad Bakar, Primorje 39, 51221 Bakar,
 11. Grad Kastav, Zakona kastafskeg 3, 51215 Kastav,
 12. Grad Kraljevica, Frankopanska 1A, 51241 Kraljevica,
 13. Općina Čavle, Čavja 31, 51218 Čavle,
 14. Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana,
 15. Općina Lovran, Šetalište Maršala Tita 41, 51415 Lovran,
 16. Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji,
 17. Općina Mošćenička Draga, Trg Slobode 7, 51417 Mošćenička Draga.