GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. kolovoza 2023.

Godina X - broj 13.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11,  4/18 i 112/19), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. kolovoza 2023. godine, donio je

 

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2023. godinu

 

I.

 

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Rijeke i potreban broj službenika i namještenika koji se planira primiti u službu na neodređeno vrijeme u upravna tijela Grada Rijeke u 2023. godini.

 

II.

 

Izrazi koji se koriste u ovom Planu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

III.

 

Na dan donošenja ovog Plana, u upravnim tijelima Grada Rijeke zaposleno je 424 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme dok je na dan 31. prosinca 2022. godine bilo zaposleno 466 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

 

IV.

 

U upravna tijela Grada Rijeke u 2023. godini planira se primiti 38 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, i to u:

 1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu
  – dva službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
  –  tri službenika sa završenom srednjom stručnom spremom
 1. Službu za unutarnju reviziju:
  – jedan službenik sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
 1. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte
  – četiri službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
 1. Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo
  – dva službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
 1. Upravni odjel za komunalni sustav i promet
  – pet službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
 1. Upravni odjel za gradsku imovinu
  – tri službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
  – jedan službenik sa završenim sveučilišnim prijediplomskim studijem ili stručnim prijediplomskim studijem
  –  jedan službenik sa završenom srednjom stručnom spremom
 1. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
  – sedam službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
 1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života
  – tri službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
 1. Upravni odjel za financije
  – dva službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
 1. Upravni odjel za opće poslove
  – dva službenika sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijem ili stručnim diplomskim studijem
  –  dva službenika i namještenika sa završenom srednjom stručnom spremom.

 

V.

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja ili na drugi zakonom propisan način.

 

VI.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/83-039
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 4. kolovoza 2023.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.