GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. kolovoza 2023.

Godina X - broj 13.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 15. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. kolovoza 2023. godine, donio je

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Psihijatrijske bolnice Lopača

 

I.

 

Razrješuje se MILAN IVANIŠ dr. med. dent., dužnosti člana Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača, koju je obnašao u svojstvu predsjednika, na osobni zahtjev.

 

II.

 

Za predsjednika Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača, imenuje se izv. prof. dr. sc. ALEKSANDAR BULOG, mag. sanit. ing.

 

III.

 

Razrješuje se DUNJA KUHAR, dipl. iur., dužnosti člana Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača, na osobni zahtjev.

 

IV. 

 

Za člana Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača, imenuje se VUK PRICA, dr. med.

 

V.

 

Za članicu Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača, iz reda osnivača, imenuje se ANITA KRIŠTOFIĆ, mag. iur.

 

VI.

 

Mandat članova iz točaka II., III. i V. ove Odluke, traje do isteka mandata članova Upravnog vijeća.

 

VII.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/82-039
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 4. kolovoza 2023.

 

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.