GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 31. kolovoza 2023.

Godina X - broj 13.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog privremene pročelnice Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. srpnja 2023. godine, donio je

 

ISPRAVAK
Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23) – Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod svih radnih mjesta ispravlja se opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja na način da se u opisu potrebnog stručnog znanja na kraju dodaju riječi: „poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

 

Kod radnog mjesta rednog broja 9. Viši savjetnik – koordinator za urbanizam, ispravlja se opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja na način da se u opisu potrebnog stručnog znanja, iza riječi „graditeljstva“ stavlja zarez i dodaje riječ: „prometa“.

 

Kod radnog mjesta rednog broja 11. Savjetnik za urbanizam, ispravlja se opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja na način da se u opisu potrebnog stručnog znanja, iza riječi „arhitekture“ stavlja zarez i dodaje riječ: „krajobrazne arhitekture“.

 

Kod radnog mjesta rednog broja 22. Savjetnik za provedbu ITU, ispravlja se opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja na način da se u opisu potrebnog stručnog znanja, iza riječi „prava“ stavlja zarez i dodaju riječi: „javne uprave“.

 

Članak 2.

 

Ovaj Ispravak proizvodi pravni učinak od dana od kojeg pravni učinak proizvodi akt koji se ispravlja.

 

Članak 3.

 

Ovaj Ispravak Pravilnika objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/80-39
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 25. srpnja 2023.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.