GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96,  68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Plase

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Rijeke, na  nekretnini označenoj kao k.č. br. 873/73 površine 612 m2, u zemljišnoj knjizi upisanoj u z.k.ul. 15555, k.o. Plase, koja se sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispr.), nalazi unutar čvora Rujevica planske oznake IS-4, namijenjenog za izgradnju infrastrukturnih građevina od državnog i županijskog značaja, a prema lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/16-01/12, URBROJ: 2170/01-13-01-16-8 od 10. svibnja 2016. godine i rješenju o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/23-01/000007, URBROJ: 2170-1-06-00-23-0008 od 19. svibnja 2023. godine, predstavlja dio građevne čestice infrastrukturne namjene prometnog sustava (zračne namjene), 2.b skupine- Heliodrom s pratećim sadržajima i objektima za potrebe rada HGSS – Stanica Rijeka i Zavoda za hitnu medicinu Primorsko -goranske županije.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Rijeke

 

 

KLASA: 024-01/23-01/91
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.