GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), članka 49. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22 i 7/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 13. srpnja 2023. godine donijelo je

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2022. godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom provodi se preraspodjela financijskog rezultata Grada Rijeke za 2022. godinu u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima podskupine 922 te se utvrđuje namjena i raspodjela dijela viška neutrošenih namjenskih prihoda.

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka je prema Financijskom izvještaju za 2022. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat (u eurima):

 

92211

Višak prihoda poslovanja

52.153.862,02

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

– 40.295.218,72

92223

Manjak primitaka od financijske imovine

-12.798.996,89

922

Višak/manjak

-940.353,59

 

Financijski rezultat iz stavka 1. ovoga članka preraspodjeljuje se na osnovnim računima podskupine 922 po aktivnostima rezultata i izvorima financiranja, na način kako je utvrđeno odredbama članaka 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke, uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna, bez utjecaja na ukupno iskazani financijski rezultat.

 

Članak 3.

 

Tijekom 2022. godine iz dijela ostvarenih prihoda poslovanja, u skladu s propisanom odnosno ugovorenom namjenom, financirana je nabava nefinancijske imovine, čime je u okviru istih izvora na računima financijskog rezultata 922 ostvaren i višak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine.       

Sukladno stavku 1. ovoga članka, a u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922, provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda poslovanja na računu 92211 pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • Viškom prihoda poslovanja skupine 1 – Opći prihodi i primici pokriva se manjak nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 15.359.846,20 eura. Preraspodjela se provodi unutar sljedećih izvora financiranja: izvor 1100 – Opći prihodi i primici u iznosu od 15.104.296,56 eura i izvor 1200 – Prihodi za decentralizirane funkcije u iznosu od 255.549,64 eura.
 • Viškom prihoda poslovanja skupine izvora 4 – Prihodi za posebne namjene pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 5.570.656,29 eura. Preraspodjela se provodi unutar sljedećih izvora financiranja: izvor 4200 – Prihodi od spomeničke rente509.726,74 eura, izvor 4320 – Naknade za koncesije 75.897,32 eura, izvor 4330 – Naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda 6.967,95 eura, izvor 4331 – Komunalni doprinosi 1.562.801,16 eura, izvor 4332 – Komunalna naknada 1.862.355,72 eura, izvor 4337 – Prihod od vodnog doprinosa 12.600,37 eura, izvor 4339 – Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 78.306,75 eura, izvor 4342 – Naknada za gradnju građevina za gospodarenje otpadom 114.012,13 eura i izvor 4344 – Ostali prihodi za posebne namjene 347.988,15 eura.

Dio utvrđenog viška prihoda poslovanja 4332 – Komunalna naknada, u iznosu od 530.905,91 eura, raspodjeljuje se u korist viška prihoda poslovanja izvora 1100 – Opći prihodi i primici na kojem izvoru su ostvareni rashodi održavanja komunalne infrastrukture.   

 • U okviru skupine izvora 5 – Pomoći, viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 7.511.876,52 eura. Preraspodjela se provodi unutar sljedećih izvora financiranja: izvor 5200 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna 415,40 eura, izvor 5300 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 7.366.849,81 eura i izvor 5400 – Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 107.611,31 eura.

Dio utvrđenog viška prihoda poslovanja 5200 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna, u iznosu od 50.712,12 eura, raspodjeljuje se u korist viška prihoda poslovanja izvora 1100 – Opći prihodi i primici na kojem izvoru su ostvareni rashodi uređenja prostora Centra za odgoj i obrazovanje, sufinancirani od strane Primorsko-goranske županije (43.573,64 eura), kao i troškovi  EU projekta Tempus – valorizacija lučkog nasljeđa za koje je ugovoreno i nacionalno sufinanciranje (7.138,48 eura). 

 • U okviru skupine izvora 6 – Donacije, ostvaren je višak prihoda poslovanja izvora 6100 – Donacije u visini od 116.231,05 eura od kojeg se iznosa pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u visini od 43.803,83 eura istog izvora.
 • U okviru skupine izvora 7 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, ostvarenim viškom prihoda poslovanja izvora 7200 – Prihodi od refundacija šteta pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 60.423,91 eura istog izvora.

Članak 4.

 

Tijekom 2022. godine iz dijela ostvarenih prihoda poslovanja financirana je otplata glavnica primljenih kredita, čime je u okviru istih izvora na računima 922 ostvaren i višak prihoda poslovanja i manjak primitaka od financijske imovine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda poslovanja na računu 92211 pokriva manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja izvora 1100 – Opći prihodi i primici pokriva se manjak primitaka od financijske imovine izvora 1100 – Opći prihodi i primici, u iznosu od 8.877.190,17 eura,
 • iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja izvora 4331 – Komunalni doprinosi pokriva se manjak primitaka od financijske imovine izvora 4331 – Komunalni doprinosi u iznosu od 92.640,52 eura.
 • iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja izvora 4332 – Komunalna naknada pokriva se manjak primitaka od financijske imovine izvora 4332 – Komunalna naknada u iznosu od 10.819.086,56 eura.

 

Članak 5.

 

Tijekom 2022. godine iz dijela ostvarenih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine financirano je tekuće i investicijsko održavanje gradskih građevinskih objekata (poslovnih, stambenih i dr.), čime je u okviru istih izvora na računima 922 ostvaren i višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda poslovanja.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda od nefinancijske imovine na računu 92212 pokriva manjak prihoda poslovanja na računu 92221 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • iz dijela ostvarenog viška prihoda od nefinancijske imovine izvora 7100 – Ostali prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine pokriva se manjak prihoda poslovanja istog izvora, u iznosu od 497.164,38 eura,
 • iz dijela ostvarenog viška prihoda od nefinancijske imovine izvora 7120 – Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo pokriva se manjak prihoda poslovanja istog izvora, u iznosu od 406.184,00 eura.

Članak 6.

Tijekom 2022. godine iz dijela ostvarenih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine financirana je otplata glavnica primljenog robnog zajma i zajmovi dani u svrhu društveno poticane stanogradnje, čime je u okviru istih izvora na računima 922 ostvaren i višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda od nefinancijske imovine na računu 92212 pokriva manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • iz dijela ostvarenog viška prihoda od nefinancijske imovine izvora 7100 – Ostali prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine pokriva se manjak primitaka od financijske imovine istog izvora, u iznosu od 126.086,67 eura,
 • iz dijela ostvarenog viška prihoda od nefinancijske imovine izvora 7120 – Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo pokriva se manjak primitaka od financijske imovine istog izvora, u iznosu od 88.186,28 eura.

Članak 7.

 

Tijekom 2022. godine iz ostvarenih namjenskih primitaka od zaduživanja i povrata zajmova, u skladu s ugovorenom namjenom financirana je nabava nefinancijske imovine, čime je u okviru istih izvora ostvaren i višak primitaka od financijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom primitaka od financijske imovine na računu 92213 pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • Viškom primitaka od financijske imovine skupine izvora 8 – Namjenski primici pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.198.222,63 eura. Preraspodjela se provodi unutar sljedećih izvora financiranja: izvor 8100 – Povrat zajmova u iznosu od 19.492,41 eura i izvor 8120 – Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 7.178.730,22 eura.

 

Članak 8.

 

Nakon provedbe preraspodjele sukladno člancima 3., 4., 5., 6. i 7. ove Odluke, utvrđuje se sljedeći financijski rezultat za 2022. godinu (u eurima):

 

92211

Višak prihoda poslovanja

4.721.686,40

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-5.668.010,67

92213

Višak primitaka od financijske imovine

5.970.68

922

Višak/manjak prihoda

-940.353,59

 

Članak 9.

 

Dio viška ostvarenih namjenskih prihoda u iznosu od 1.091.528,46 eura rapoređuje se za  sljedeće namjene:

 • neutrošeni prihod od naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 278.695,91 eura raspoređuje se za provedbu aktivnosti redovnog održavanja pomorskog dobra,
 • neutrošeni prihod od Stečajne mase iza stečajnog dužnika Tvornice papira d.d. Rijeka u iznosu od 107.562,43 eura raspoređuje se za uklanjanje objekata i uređenje javne površine u kompleksu ex Tvornice papira,
 • neutrošeni prihod od spomeničke rente u iznosu od 646.348,00 eura raspoređuje se za provedbu EU projekta „Povežimo se baštinom“ u iznosu od 345.465,00 eura te za provedbu EU projekta „Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T- objekt“ u iznosu od 300.883,00 eura,
 • neutrošeni prihod od donacije Jadran Galenskog laboratorija u iznosu od 26.544,56 eura raspoređuje se za dodatno opremanje dječjeg igrališta u sklopu realizacije projekta uređenja i izgradnje outdoor fitness parka i dječjeg igrališta ispod vijadukta Svilno,
 • neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 13.057,22 eura raspoređuje se za sufinanciranje provedbe EU projekta „Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju“,
 • neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 7.030,88 eura raspoređuje se za sufinanciranje provedbe EU projekta „Povežimo se baštinom“,
 • neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 6.557,45 eura raspoređuje se za provedbu EU projekta „Mentori – uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina“,
 • neutrošeni prihod od pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 5.732,01 eura raspoređuje se za provedbu EU projekta „SUMBooST2 – pametna metodologija za poticanje održive urbane mobilnosti“.

 

Članak 10.

 

Raspored sredstava iz članka 9. ove Odluke planirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu.

 

Članak 11.

 

Iskazani manjak prihoda iz članka 8. ove Odluke pokrivat će se sukcesivno u sljedećim proračunskim godinama sukladno Višegodišnjem planu uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine koji je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo 8. prosinca 2022. godine.

 

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/69
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.