GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12. Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke

u ulici Slavka Krautzeka 83

 

 

1. Grad Rijeka i Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, OIB: 64218323816, sporazumno će raskinuti ugovor o zakupu broj:  6577/02-03 sklopljen 10. travnja 2007. godine za poslovni prostor u Rijeci, u ulici Slavka Krautzeka 83,  upisan na k.č. br. 1385, zk.ul.br. 3832 k.o. Sušak-Nova, označen kao “Sveučilište, Akademija primjerenih umjetnosti k.br. 83, dvorište”, koji je u vlasništvu Grada Rijeke.

 

2. Ugovor o zakupu iz točke 1. ove Odluke, raskinut će se s danom 5. rujna 2023. godine, odnosno istovremeno sa istekom roka povrata uloženih sredstava koja su Sveučilištu u Rijeci odobrena Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 022-05/07-01/36-73, URBROJ: 2170-01-10-07-23 od 4. svibnja 2007. godine.

 

3. Novi ugovor o zakupu za poslovni prostor u Rijeci, u ulici Slavka Krautzeka 83, Grad Rijeka sklopit će sa Sveučilištem u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, OIB: 64218323816, s danom 6. rujna 2023. godine na vrijeme od 10 godina, sa cijenom zakupa u iznosu od 0,77 €/m2, odnosno ukupno 5.336,10 € mjesečno (sa uključenim PDV-om) za obavljanje djelatnosti koja je po nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označena šifrom 85.42 – Visoko obrazovanje.

 

4. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o zakupu za poslovni prostor iz točke 3. ove Odluke neposredno, bez provođenja javnog natječaja za davanje u zakup sa Sveučilištem u Rijeci, Rijeka, Trg braće Mažuranića 10, a sukladno članku stavku 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15 i 112/18).

 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/94
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE


Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.