GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju članka 14. stavka 2. Pravilnika o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“ broj 121/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. srpnja 2023. godine, donio je

 

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22) u članku 1. podstavci 1., 5. i 11. mijenjaju se i glase:

         „  – Marijan Vundać – Grad Rijeka,

             – Neli Nežić – Grad Opatija,

             – Teodor Babarović dipl. oec. – Općina Matulji.“

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/75-38
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 4. srpnja 2023.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.