GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju članka 28. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) te članka 46. i članka 97. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

 ODLUKU

o izmjenama Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice
češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2023. godini

 

Članak 1.

 

U Odluci o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2023. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22) naziv Odluke mijenja se i glasi:

„Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku u 2023. godini“.

 

Članak 2.

 

Članak 1. mijenja se i glasi:

„Ovom se Odlukom uređuje način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku (u daljnjem tekstu: vijeća nacionalnih manjina) i Predstavnice mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku (u daljnjem tekstu: Predstavnica mađarske nacionalne manjine), način utvrđivanja kriterija za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Proračun) za financiranje njihovog rada i programa te kriteriji za raspodjelu sredstava za:

– Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku,

– Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku i

– Predstavnicu mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku.“

 

Članak 3.

 

U članku 8. riječi: „Ureda Grada“ zamjenjuju se riječima. „Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.“

 

Članak 4.

 

U cijelom tekstu Odluke riječi: „Predstavnica češke nacionalne manjine“ u određenom padežu zamjenjuju se riječima: „Predstavnica mađarske nacionalne manjine“ u odgovarajućem padežu.

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/23-01/95
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.