GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22 i 7/23), u članku 38. stavku 1. broj: “6.431.402”, zamjenjuje se brojem:”6.526.564″.

 

Članak 2.

 

U članku 39. stavku 14. broj: “133.000” zamjenjuje se brojem: “377.000”.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/68
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.