GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na osnovu članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 24. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21),  Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na

Statut Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

Članak 1.

 

Daje se prethodna suglasnost na Statut Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Kazališno  vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, na sjednici održanoj 10. srpnja 2023. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/98
URBROJ: 2170-1-01-00-23-3
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
 Ana Trošelj, v.r.