GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 51. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o

promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

I.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2023.godine.

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/98
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.