GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

IZMJENE I DOPUNU

PLANA RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2023. GODINU

 

Članak 1.  

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Redni broj

Rashodi

Plan za 2023.

Novi plan za 2023. Drugi rebalans

Indeks  %              

1

2

3

4

4/3*100

 

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

1.

Muzej grada Rijeke

 

 

 

 

Zaštita građe

33.181,00

33.181,00

100,00

 

Ukupno I.:

33.181,00

33.181,00

100,00

 

II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

 

1.

Programi sustavne zaštite i očuvanja, Programi znanstvenih istraživanja, Nakladnički programi

 

 

Sufinanciranje programa prijavitelja na javni poziv za javne potrebe u kulturi – djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara

53.089,00  

52.615,00

99,11

2.

Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Sufinanciranje izvođenja radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

207.047,00

162.047,00

78,27

3.

Obnova grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat 

 

Sufinanciranje izvođenja radova na sanaciji i obnovi grobnih mjesta u sklopu Liste prioriteta

6.915,00

20.970,00

303,25

 

Ukupno II.:

267.051,00  

235.632,00

88,23

 

III. Rashodi za redovan rad objekata kojima upravlja odjel

 

 

 

Motorni brod Galeb

 

 

1.

Troškovi posade, priveza i režijski troškovi

16.152,00

16.170,00

100,11

 

Troškovi za održavanje portala na Gradskom tornju (Gradska ura) u Rijeci

2.

Troškovi za održavanje portala na Gradskom tornju (Gradska ura) u Rijeci

39.817,00

39.820,00

100,01

 

Ukupno III:

55.969,00

55.990,00

100,04

 

IV. Kapitalna ulaganja u objekte kulture

 

 

 

1.

Trg pul Vele Crikve

 

 

 

 

Monitoring Kosog tornja

5.309,00

4.000,00

75,34

2.

Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić – EPK infrastruktura

 

Dodatna ulaganja u objekte kulture u bloku ex. Rikard Benčić

41.808,00

55.000,00

131,55

3.

Kuća Colazio

 

Usluga izrade elaborata koji sadrži prijedlog prezentacije kuće Colazio na principiju u Rijeci

1.327,00

1.327,00

100,00

4.

Prezentacija zida na Trgu Ivana Klobučarića

 

Usluge izrade elaborata s arheološkim  istraživanjima koji sadrži prijedlog prezentacije zida na Trgu Ivana Klobučarića

6.636,00

6.636,00

100,00

5.

Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine – EU

 

Radovi na rekonstrukciji m/b Galeb te opremanje s muzejskim postavom

256.315,00

258.462,00

100,84

6.

Vizualni identitet načina označavanja objekata kulturne baštine

 

Nastavak aktivnost na projektu signalizacije i obilježavanja kulturne baštine

2.654,00

2.654,00

100,00

7.

Revitalizacija kompleksa Benčić Cigleni i T objekt

 

Dodatna ulaganja za stavljanje T objekta u funkciju

38.217,00

38.217,00

100,00

8.

Povežimo se baštinom – EU

 

Pokretanje kulturno turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci

53.090,00

53.090,00

100,00

9.

Energetska obnova zgrade Hrvatskog narodnog kazališta I. pl. Zajca

 

Projektna dokumentacija

0,00

17.367,00

0,00

10.

Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat

 

Nastavak programa izvođenja zaštitnih radova

6.636,00

6.636,00

100,00

 

Ukupno IV.:

411.992,00

443.389,00

107,62

 

V. Kapitalne donacije i pomoći

 

 

 

1.

Lučka uprava Rijeka

 

Radovi na uređenju palače na adresi Riva 1

39.817,00

39.817,00

100,00

 

Ukupno V.:

39.817,00

39.817,00

100,00

1.

VI. Otplata zajma za Palaču šećerane i m/b Galeb

 

Otplata djela zajma za Ugovor o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 44.000.000,00 kuna – Zagrebačka banka d.d. za projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine

291.990,00

291.991,00

100,00

 

Ukupno VI:

291.990,00

291.991,00

 

 

Ukupno II+III+IV+V+VI

1.066.819,00

1.066.819,00

 

SVEUKUPNO

1.100.000,00

1.100.000,00

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopuna Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/70
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.