GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

 

Godišnji plan

razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

 

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2023. godinu.

 

Tijekom 2023. godine potrebno je:

 1. Donijeti plan vježbi civilne zaštite;
 2. Imenovati koordinatore na lokacijama;
 3. Nastaviti s javnim pozivima građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbe civilne zaštite grada Rijeke;
 4. Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke;
 5. Provesti osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite;
 6. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
 7. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
 8. Nastaviti s postupkom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;
 9. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klubKrila Kvarnera“);
 10. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
 11. Nastaviti aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/93
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Prilozi:

Financijski učinci godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite za trogodišnje razdoblje (PDF)