GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 19. srpnja 2023.

Godina X – broj 12.Na temelju odredbe članka 45. Zakona o proračunu  (“Narodne novine” broj 144/21)  i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst,  2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 13. srpnja 2023. godine, donijelo je

 

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

 

 

Članak 1.

U Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22 i 7/23) – u daljnjem tekstu: Proračun, članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu u A. Sažetak računa prihoda i rashoda, B. Sažetak računa financiranja i C. Preneseni višak/manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja, kako slijedi:

 

 

*Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu se nalaze na dnu stranice*

 

 

KLASA: 024-01/23-01/82
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 13. srpanj 2023. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu