GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog privremenog pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. lipnja 2023. godine, donio je

 

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Upravnog odjela za opće poslove

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela za opće poslove (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog tijela.

 

Članak 2.

 

U Upravnom tijelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: službenici), koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 4.

 

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Odsjek za ljudske resurse, u kojem se obavljaju poslovi u svezi s službeničkim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka.
  2. Odsjek za ekonomske i opće poslove, u kojem se obavljaju ekonomski poslovi za potrebe Upravnog tijela, poslovi uredskog poslovanja, poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada Rijeke i mjesni odbori te pomoćno-tehnički poslovi.
  3. Odsjek za informatičke sustave i digitalni razvoj, u kojem se obavljaju poslovi planiranja, razvoja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informatičkih sustava te pružanja tehničke podrške korisnicima informatičkih sustava i baza podataka za Grad Rijeku, komunalna i trgovačka društva i ustanove kojima je Grad Rijeka osnivač ili koja obavljaju djelatnost od važnosti za Grad Rijeku, te ostalih javnopravnih tijela s kojima je Grad u ugovornom odnosu.
  4. Odsjek za digitalnu infrastrukturu i usluge, u kojem se obavljaju poslovi planiranja, razvoja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja, održavanja i upravljanja računalno-komunikacijskom infrastrukturom te pružanja tehničke podrške korisnicima računalno-komunikacijske infrastrukture (Grad Rijeka, komunalna i trgovačka društva te ustanove kojima je Grad Rijeka osnivač ili koja obavljaju djelatnost od važnosti za Grad Rijeku, te ostalih javnopravnih tijela s kojima je Grad u ugovornom odnosu).
  5. Odsjek za javnu nabavu, u kojem se obavljaju poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela, priprema i provođenje postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrada analiza i izvještavanje o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

U Odsjeku za ekonomske i opće poslove kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Pododsjek pisarnice, u kojem se obavljaju poslovi uredskog poslovanja (primanje i pregledavanje pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad,  otprema,  čuvanje i izlučivanje pismena).
  2. Pododsjek za sigurnost na radu i pomoćno tehničke poslove, u kojem se obavljaju poslovi koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada Rijeke i mjesni odbori, poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka te pomoćno tehnički poslovi.

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 5.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, odsjekom voditelj odsjeka, a pododsjekom voditelj pododsjeka.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog tijela, pročelnik odgovara Gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada odsjeka, voditelj odsjeka odgovara pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada pododsjeka, voditelj pododsjeka odgovara voditelju odsjeka i pročelniku.

 

Članak 6.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Upravnom tijelu.

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

 

Na radna mjesta ustrojena u Upravnom tijelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu  propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

 

Članak 8.

 

Osoba koja se prima u službu i raspoređuje na radno mjesto za koje je ovim Pravilnikom u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja za raspored na radno mjesto određen položen stručni ispit iz posebnog područja, može se  primiti u službu i rasporediti na to radno mjesto iako nema položen taj ispit, pod uvjetom da ga položi u roku od godine dana od dana rasporeda.

Ako službenik ne položi ispit u roku iz stavka 1. ovog članka prestaje mu služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.

 

Članak 9.

 

Postupak prijma u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijma u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaja i oglas je osam dana od dana objave.

 

Članak 10.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

Članak 11.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

Članak 12.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu  donosi gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 13.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom tijelu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Upravnom tijelu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta, te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 14.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik, voditelj odsjeka odnosno voditelj pododsjeka raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 15.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke,  pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 16.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

Članak 17.

 

U upravnom postupku postupa službenik raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik koji je raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, spriječen ili ako radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje o upravnoj stvari nadležan je pročelnik.

 

Članak 18.

 

Pročelnik može ovlastiti pomoćnika pročelnika, voditelja odsjeka ili drugog službenika Upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada Upravnog tijela.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

 

Rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku ili rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima o rasporedu.

 

Članak 20.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Odjela za gradsku samoupravu i upravu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/21, 12/21, 14/21, 17/21 – ispravak i 6/22), Pravilnik o unutarnjem redu Zavoda za informatičku djelatnost  („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21 i 17/21) i Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za javnu nabavu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/21 i 17/21).

 

Članak 21.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/64
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 12. lipnja 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA