GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog privremene pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. lipnja 2023. godine, donio je

 

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje,

kulturu, sport i mlade

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog tijela.

 

Članak 2.

 

U Upravnom tijelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 4.

 

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Odsjek za kulturu u kojem se obavljaju poslovi kojim se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području kulture koji obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, priprema i predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi s raspodjelom sredstava proračuna Grada, provođenje aktivnosti i stručnih poslova na projektima, programima i manifestacijama kulture od interesa za Grad, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada, osiguravanje stručne i tehničke potpore kulturnim vijećima i drugim stručnim tijelima, izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada te brigu o nasljeđu projekta RIJEKA – Europska prijestolnica kulture 2020. Odsjek prati rad i poslovanje ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač, prati rad i potiče razvoj udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i vaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje.  Odsjek predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje. Odsjek sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
  2. Odsjek za sport i tehničku kulturu, u kojem se obavljaju u kojem se obavljaju poslovi kojim se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture, poslovi u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj kulturi, praćenje i nadzor izvršenja programa javnih potreba te praćenje korištenja i utroška sredstava namijenjenih za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, predlaganje namjene i načina korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzor nad njihovim korištenjem, suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” i Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke te praćenje rada i poslovanja trgovačkog društva RIJEKA SPORT d.o.o. Rijeka.
  3. Odsjek za odgoj, obrazovanje i mlade, u kojem se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području brige o djeci kroz rani i predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u osnovnim školama, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola) kojima je Grad osnivač, pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz proračuna Grada, sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade iz nadležnosti Grada, suradnja sa Savjetom mladih Grada Rijeke te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem, stipendiranje srednjoškolaca i studenata, kao i praćenje rada i poslovanja ustanova odgoja i obrazovanja (dječjih vrtića i osnovnih škola).

U Odsjeku za kulturu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Pododsjek za programe kulture, u kojem se obavljaju poslovi osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, priprema i predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjele sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, književne, glazbene, scenske, audiovizualne djelatnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, vizualnih umjetnosti, programe kulture u zajednici, programe mladih, kulturnih manifestacija te zaštite i očuvanja kulturnih dobara, provođenja aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, poslovi vezani uz međunarodnu suradnju, kulturne manifestacije i programe od interesa za Grad, praćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada, izrade strateških dokumenata kulturne politike Grada te brigu o nasljeđu projekta RIJEKA – Europska prijestolnica kulture 2020. Odsjek prati rad i poslovanje ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač, prati rad i potiče razvoj udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i vaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje. Odsjek predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadzire njihovo korištenje.
  2. Pododsjek za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, u kojem se obavljaju poslovi iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara na način da  samostalno ili po potrebi u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada koordinira i provodi:

– osiguravanje i provedba programa i projekata za što kvalitetnije promicanje kulturne baštine u gradu Rijeci,

– priprema i predlaganje programa javnih potreba u kulturi u djelokrugu rada zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

– praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada,

– programe i projekte zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava spomeničke rente, ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te prati njihovo izvršenje,

– programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada i koji se su/financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te sustavno prati njihovo izvršenje,

-sudjeluje u svim programima Grada za poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

– surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih dobara

– izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente.

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 5.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, odsjekom voditelj odsjeka, a pododsjekom voditelj pododsjeka.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog tijela pročelnik odgovara Gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada odsjeka, voditelj odsjeka odgovara pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada pododsjeka, voditelj pododsjeka odgovara voditelju odsjeka i pročelniku.

 

Članak 6.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Upravnom tijelu.

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

 

Na radna mjesta ustrojena u Upravnom tijelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu  propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

 

Članak 8.

 

Postupak prijema u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijema u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

Članak 9.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove  izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

Članak 10.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

Članak 11.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu  donosi gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 12.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom tijelu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Upravnom tijelu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 13.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik, voditelj odsjeka odnosno voditelj pododsjeka raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 14.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke,  pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 15.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

Članak 16.

 

U upravnom postupku postupa službenik raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik koji je raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, spriječen ili ako radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje o upravnoj stvari nadležan je pročelnik.

 

Članak 17.

 

Pročelnik može ovlastiti pomoćnika pročelnika te voditelja odsjeka ili drugog službenika Upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada Upravnog tijela.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku ili rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima o rasporedu.

 

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/21), Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21) i Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21).

 

Članak 20.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/65-37
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 12. lipnja 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA