GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog privremene pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. lipnja 2023. godine, donio je

 

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela za komunalni sustav i promet (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog tijela.

 

Članak 2.

 

U Upravnom tijelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

Članak 3.

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 4.

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Odsjek za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet, u kojem se obavljaju poslovi u svezi planiranja, gradnje i upravljanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, analize, kontrole i uređenja prometa, u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja te poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, poslovi u svezi utvrđivanja i (prisilne) naplate komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, poslovi dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, poslovi praćenja rada i poslovanja Agencije za društveno poticanju stanogradnju, poslovi koji se odnose na postupak naplate, analizu i ovjeravanje računa i druge financijske dokumentacije pravnih i fizičkih osoba kojima je dodijeljena koncesija iz nadležnosti Upravnog tijela te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.
  2. Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, u kojem se obavljaju poslovi održavanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i površina javne namjene, davanja koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom dobru koje su u nadležnosti Grada, poslovi u svezi davanja koncesije pravnim i fizičkim osobama iz nadležnosti Upravnog tijela, poslovi utvrđenja i (prisilne) naplate obveze komunalne i druge naknade, te spomeničke rente, poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.
  3. Odsjek za komunalno redarstvo, u kojem se obavljaju poslovi nadzora nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu, kao i drugih općih akata Grada i relevantnih propisa vezanih uz komunalno gospodarstvo kojima je utvrđena nadležnost komunalnih redara, poslovi nadzora nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija, kao i poslovi izdavanja rješenja i obveznih prekršajnih naloga utvrđenih propisima i općim aktima Grada vezanih uz prethodno navedene nadležnosti komunalnog redarstva te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.
  4. Odsjek za prometno redarstvo, u kojem se obavljaju poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Odsjeka.

U Odsjeku za plan, razvoj i gradnju infrastrukture i promet, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se:

  1. Pododsjek za plan, razvoj i gradnju infrastrukture, u kojem se obavljaju poslovi planiranja, gradnje i upravljanja građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi utvrđivanja i (prisilne) naplate komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, poslovi dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, poslovi praćenja rada i poslovanja Agencije za društveno poticanju stanogradnju, poslovi koji se odnose na postupak naplate, analizu i ovjeravanje računa i druge financijske dokumentacije pravnih i fizičkih osoba kojima je dodijeljena koncesija iz nadležnosti Upravnog tijela te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.
  2. Pododsjek za promet, u kojem se obavljaju poslovi u svezi analize, kontrole i uređenja prometa, u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja lokalnog značaja, poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.

U Odsjeku za zajedničku komunalnu djelatnost, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se:

  1. Pododsjek za gospodarenje i naplatu, u kojem se obavljaju poslovi u svezi utvrđivanja obveza i (prisilne) naplate komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda (u ime Hrvatskih voda), te poslovi naplate korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, prekopa i zauzeća površina javne namjene te koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.
  2. Pododsjek za održavanje, u kojem se obavljaju poslovi u svezi održavanja građevina te uređaja i pripadajućih objekata komunalne infrastrukture sukladno propisima o komunalnom gospodarstvu poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, poslovi u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada, poslovi u svezi prekopa i zauzeća površina javne namjene te koordinacija i praćenje rada i poslovanja komunalnih i trgovačkih društava u su/vlasništvu Grada iz djelokruga rada Pododsjeka.

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 5.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, odsjekom voditelj odsjeka, a pododsjekom voditelj pododsjeka.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog tijela pročelnik odgovara Gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada odsjeka, voditelj odsjeka odgovara pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada pododsjeka, voditelj pododsjeka odgovara voditelju odsjeka i pročelniku.

 

Članak 6.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Upravnom tijelu.

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

 

Na radna mjesta ustrojena u Upravnom tijelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

 

Članak 8.

 

Postupak prijma u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijma u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

Članak 9.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove izdavanja uvjerenja snosi Grad.

 

Članak 10.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

Članak 11.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu donosi gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 12.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom tijelu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Upravnom tijelu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta, te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 13.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik, voditelj odsjeka odnosno voditelj pododsjeka raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 14.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 15.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada, te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada.

 

Članak 16.

 

U upravnom postupku postupa službenik raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik koji je raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, spriječen ili ako radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje o upravnoj stvari nadležan je pročelnik.

 

Članak 17.

 

Pročelnik može ovlastiti voditelja odsjeka ili drugog službenika Upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada Upravnog tijela.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku ili rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima o rasporedu.

 

Članak 19.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za komunalni sustav („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21 i 3/22).

 

 

Članak 20.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/61-36
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka,12. lipnja 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA