GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog privremene pročelnice Upravnog odjela za gradsku imovinu, Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. lipnja 2023. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Upravnog odjela za gradsku imovinu

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela za gradsku imovinu (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog tijela.

 

Članak 2.

 

U Upravnom tijelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 4.

            

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

          1. Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, u kojoj se obavljaju poslovi sklapanja ugovora o najmu stanova, vođenja evidencije o redovitosti plaćanja najamnine i ostalih troškova stanovanja, otkazivanja i raskidanja ugovora o najmu, dodjela stanova u najam po Listi prioriteta za davanje stanova u najam, poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo, evidencija upravitelja i praćenje upravljanja stambeno-poslovnim zgradama, vođenja kartoteke stanova na području grada Rijeke, sklapanja dodataka ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prijenosa hipotekarne obveze po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaja stanova, pokretanje sudskih postupaka zbog nepoštivanja ugovora o najmu stana i postupaka protiv bespravno useljenih osoba, vođenje baze podataka koja je temelj za ispostavljanje računa za objedinjene troškove stanovanja za vlasnike i korisnike stanova i poslovnih prostora na području grada Rijeke, izdavanje brisovnih očitovanja po ugovorima o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, izdavanje raznih potvrda s područja stanovanja, provođenje postupka za utvrđivanje Liste kupaca temeljem koje se provodi postupak prodaje stanova prema programu društveno poticane stanogradnje.

          2. Odsjek za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, u kojoj se obavljaju poslovi u svezi zakupa poslovnih prostora u vlasništvu i suvlasništvu Grada Rijeke (objava natječaja, provođenje licitacija, sklapanje ugovora o zakupu i kontrola izvršenja tih ugovora, poslovi u svezi promjene djelatnosti te izdavanja suglasnosti za uređenje poslovnih prostora, poslovi fakturiranja i naplate zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora), kao i poslovi u svezi upravljanja javnim objektima (sklapanje ugovora o korištenju bez naknade te izdavanje suglasnosti za uređenje objekata javne namjene) te poslovi vođenja podataka o imovini kojom  upravlja Upravno tijelo.

          3. Odsjek za gospodarenje zemljištem, u kojoj se obavljaju poslovi vezani uz pripremu zemljišta odnosno stvaranja tehničkih i imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog uređenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima. Provode se postupci tehničke i imovinsko pravne pripreme zemljišta za gradske investicije  te za lokacije koje se nude tržištu na prodaju što uključuje naručivanje geodetskih elaborata (parcelacija i dr.), analize vlasništva pojedinih zona, provođenje postupaka za stjecanje zemljišta u vlasništvo (kupnja zemljišta, pokretanje postupka izvlaštenja i dr). Nadalje provode se postupci povodom zahtjeva stranaka vezano uz rješavanje imovinsko pravnih odnosa na zemljištu (prodaja zemljišta, zamjena zemljišta, pravo građenja, pravo služnosti, zakup zemljišta) što podrazumijeva pripremu i provođenje natječaja za raspolaganje zemljištem, sklapanje ugovora, kontrola realizacije ugovora. Ovjeravaju se  geodetski elaborati (parcelacije i dr.) u kojima je Grad Rijeka stranka u postupku na zahtjev stranaka ili geodetski elaborata kojih je naručitelj Grad Rijeka. Vode se postupci za upis prava vlasništva Grada Rijeke na zemljištu te se vodi sustavna evidencija o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke u GIS bazi podataka (alfanumerički i grafički podaci). Također se prate svi postupci vezani uz zemljišta u kojima je Grad Rijeka stranka u postupku kao što su sudski sporovi, postupci povrata zemljišta i dr.

          4. Odsjek za pravne i imovinske poslove, u kojoj se obavljaju poslovi vezani za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama Grada Rijeke, zastupanja Grada Rijeke u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te u postupcima vezanim za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, poslovi vezani za kupoprodaju nekretnina, poslovi vezani za etažiranje zgrada i legalizaciju zgrada odnosno posebnih dijelova zgrada poslovne, stambene i javne namjene koje čine imovinu Grada Rijeke, sudjelovanja u pripremi sjednica za Procjeniteljsko povjerenstvo Grada, izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena te izradi godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina kao poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo.

            5. Odsjek za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, u kojoj se obavljaju poslovi u svezi  gradnje i održavanja objekata kojim gospodari i upravlja Upravno tijelo, poslovi u svezi realizacije projekata energetske učinkovitosti, održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene, poslovi vezani za  hitne intervencije, suradnju s upraviteljima zgrada i  praćenje nastalih šteta na objektima, poslovi prijave i pripreme dokumentacije osiguravateljima radi ostvarivanja prava na naknadu štete, analiza, planiranje potreba, opsega radova i usluga te procjenu troškova redovnog i investicijskog održavanja, izradu i pripremu projektne dokumentacije, izvođenje rekonstrukcija i dogradnji na objektima te analiza, planiranje potreba, organizaciju i praćenje građenja objekata u vlasništvu Grada Rijeke kao poslovi vođenja podataka o imovini kojom upravlja Upravno tijelo.

U Odsjeku za upravljanje objektima poslovne i javne namjene kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

1. Pododsjek za upravljanje objektima poslovne namjene, u kojem se obavljaju poslovi davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu/suvlasništvu Grada Rijeke, kao i poslovi davanja u zakup prostora koji su na upravljanju Gradu Rijeci. Navedeno uključuje vođenje evidencije poslovnih prostora, redovitu kontrolu zakupnika u pogledu obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru, vođenje Registra slobodnih poslovnih prostora i poslovnih prostora u zakupu, objavu javnog natječaja, provedbu licitacije, sklapanje ugovora o zakupu, redovnu kontrolu urednosti zakupnika. Nadalje poslovi uključuju naplatu zakupnine kao prihoda proračuna Grada Rijeke, te poduzimanje svih mjera za osiguravanje redovnog priliva navedenog proračunskog prihoda.

2. Pododsjek za upravljanje objektima javne namjene, u kojem se obavljaju poslovi davanja na korištenje prostora (sklapanja ugovora o zakupu bez zakupnine) kojima je utvrđen status objekata javne namjene (škole, vrtići, uredski prostori tijela Grada i sl.). Uspostavu i vođenje evidencije objekata javne namjene, rokovi na koje su isti dani na korištenje, redovna kontrola korištenja i koordinacija sa drugim upravnim tijelima Grada u svezi utvrđivanja statusa objekta javne namjene.“

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 5.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, odsjekom voditelj odsjeka, a pododsjekom voditelj pododsjeka.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog tijela pročelnik odgovara Gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada odsjeka, voditelj odsjeka odgovara pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada pododsjeka, voditelj pododsjeka odgovara voditelju odsjeka i pročelniku.

 

Članak 6.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Upravnom tijelu.

 

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

 

Na radna mjesta ustrojena u Upravnom tijelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu  propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

 

Članak 8.

 

Postupak prijema u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijema u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

Članak 9.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove  izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

Članak 10.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

Članak 11.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu  donosi gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 12.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom tijelu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Upravnom tijelu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 13.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik, voditelj odsjeka odnosno voditelj pododsjeka raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 14.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 15.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

Članak 16.

 

U upravnom postupku postupa službenik raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik koji je raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, spriječen ili ako radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje o upravnoj stvari nadležan je pročelnik.

 

Članak 17.

 

Pročelnik može ovlastiti pomoćnika pročelnika te voditelja odsjeka ili drugog službenika Upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada Upravnog tijela.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku ili rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima o rasporedu. 

  

Članak 19.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21, 14/21, 5/22 i 15/22).

 

Članak 20.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/56
URBROJ: 2170-1-02-00-23-12
Rijeka, 12. lipnja 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA