GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog privremenog pročelnika Upravnog odjela za financije, Gradonačelnik Grada Rijeke,12. lipnja 2023. godine, donio je

 

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela za financije (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog tijela.

 

Članak 2.

 

U Upravnom tijelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

Članak 3.

 

Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 4.

 

U Upravnom tijelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Odsjek za proračun, u kojem se obavljaju sljedeći poslovi: priprema, planiranje i izrada prijedloga proračuna i projekcija te izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine, praćenje, kontrola i analiza izvršavanja proračuna, izrada periodičnih izvještaja te godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna, provedba postupaka vezanih za zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, izračun i kontrola fiskalnog kapaciteta Grada te praćenje zaduživanja i izrada izvješća o stanju duga proračuna, izrada prijedloga plana davanja koncesija na razini Grada te izmjena i dopuna plana, financijsko praćenje i analiza dinamike izvršavanja prihoda i rashoda projekata sufinanciranih iz fondova i programa Europske unije te izrada periodičnih izvješća o financijskoj realizaciji provedbe EU projekata.
  2. Odsjek za računovodstvo proračuna i gradske riznice, u kojem se obavljaju poslovi računovodstva proračuna i proračunskih korisnika, izrada financijskih izvještaja te poslovi upravljanja i organizacije sustava Riznice Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Riznica) u nadležnosti Odsjeka.
  3. Odsjek za financijsku operativu i platni promet gradske riznice, u kojem se obavljaju poslovi planiranja likvidnosti jedinstvenog računa riznice, poslovi financijske operative i likvidature, centralnog upravljanja obvezama, poslovi centralnog obračuna osobnih primanja u sustavu riznice, izrada izvještaja, vođenje jedinstvenog registra instrumenata osiguranja plaćanja i prisilna naplata, blagajne, putnih naloga te poslovi upravljanja i organizacije sustava Riznice u nadležnosti Odsjeka.
  4. Odsjek za gradske poreze i ostale prihode, u kojem se obavljaju poslovi utvrđivanja i naplate gradskih poreza, prihoda od prodanih stanova, predstečajnih nagodbi/sporazuma i drugih prihoda, vode upravni i porezni postupci, poduzimaju mjere naplate, pokreću i vode postupci prisilne naplate te provodi praćenje i izvješćivanje u svrhu naplate drugih prihoda iz djelokruga rada, sukladno posebnim propisima.

U Odsjeku za računovodstvo proračuna i gradske riznice kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Pododsjek za knjigovodstvo proračuna i gradske riznice, u kojem se obavljaju računovodstveno-knjigovodstveni poslovi i poslovi izrade propisanih financijskih i statističkih izvještaja.
  2. Pododsjek za analitičko knjigovodstvo potraživanja i obveza, u kojem se obavljaju poslovi analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza, vođenja propisanih pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija potraživanja i obveza, usklađivanje stanja s kupcima i dobavljačima, izrada izvještaja iz djelokruga rada te priprema knjigovodstvene dokumentacije i podataka iz poslovnih knjiga za potrebe sudskih, ovršnih i ostalih postupaka naplate.

U Odsjeku za financijsku operativu i platni promet gradske riznice kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Pododsjek za likvidaturu i platni promet, u kojem se obavljaju poslovi evidentiranja i centraliziranog izvršavanja svih obveza Grada i proračunskih korisnika putem jedinstvenog računa Riznice/ obračunskog plaćanja, poslovi Registra instrumenata osiguranja plaćanja (naplata i povrati instrumenata po nalogu upravnih tijela), poslovi blagajne i sustava putnih naloga.
  2. Pododsjek za centralnu isplatu osobnih primanja, u kojem se obavljaju poslovi obračuna osobnih primanja, centraliziranog izvršenja rashoda plaća, subvencija, stipendija i drugog dohotka proračuna i proračunskih korisnika, izvještavanje i usklađenje s nadležnim državnim tijelima te izrada dokazne dokumentacije za potrebe projekata.

U Odsjeku za gradske poreze i ostale prihode kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

  1. Pododsjek za gradske poreze, u kojem se obavljaju poslovi utvrđivanja i evidentiranja poreznih obveznika, izdavanje poreznih rješenja, rješenja o ovrsi, rješenja o povratu te drugih akata u upravnom i drugim postupcima, poduzimanje mjera naplate, izvješćivanje te planiranje i praćenja ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, vođenje očevidnika postupaka i naplate, izrada knjigovodstvenih naloga, obračunavanje kamata, prijave potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama iz djelokruga rada.
  2. Pododsjek za neporezne prihode, u kojem se obavljaju poslovi utvrđivanja, praćenja i evidentiranja potraživanja s osnove ugovorene obročne otplate cijene stana i predstečajnih nagodbi/sporazuma, poslovi evidentiranja i praćenja  koncesija u aplikaciji registra koncesija pri nadležnom državnom tijelu, poduzimanje mjera naplate, izvješćivanje, planiranje i praćenje ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, vođenje očevidnika postupaka i naplate, izrada knjigovodstvenih naloga, rješenja o povratu te izdavanje drugih akata u upravnom i drugim postupcima, obračunavanje kamata, prijava potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama.

 

III. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

 

Članak 5.

 

Upravnim tijelom upravlja pročelnik, odsjekom voditelj odsjeka, a pododsjekom voditelj pododsjeka.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog tijela pročelnik odgovara Gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada odsjeka voditelj odsjeka odgovara pročelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada pododsjeka voditelj pododsjeka odgovara voditelju odsjeka i pročelniku.

 

Članak 6.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Upravnom tijelu.

 

  

IV. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 7.

 

Na radna mjesta ustrojena u Upravnom tijelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu  propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

 

Članak 8.

 

Postupak prijema u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijema u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

Članak 9.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove  izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

Članak 10.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

Članak 11.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu donosi Gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 12.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom tijelu, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Upravnom tijelu, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 13.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik, voditelj odsjeka odnosno voditelj pododsjeka raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

VI. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD UPRAVNOG TIJELA

 

Članak 14.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke,  pravilima struke, uputama pročelnika i ostalih nadređenih službenika.

 

Članak 15.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

Članak 16.

 

U upravnom postupku postupa službenik raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik koji je raspoređen na radno mjesto u čijem je opisu poslova vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, spriječen ili ako radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje o upravnoj stvari nadležan je pročelnik.

 

Članak 17.

 

Pročelnik može ovlastiti pomoćnika pročelnika te voditelja odsjeka ili drugog službenika Upravnog tijela za potpisivanje akata iz djelokruga rada Upravnog tijela.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku ili rješenja o stavljanju službenika na raspolaganje donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima o rasporedu.

 

Članak 19.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za financije („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21, 16/21 i 1/22).

 

Članak 20.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/63
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 12. lipnja 2023.                                                                                

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA