GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 15. lipnja 2023.

Godina X – broj 10.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog privremene pročelnice Službe za unutarnju reviziju, Gradonačelnik Grada Rijeke, 12. lipnja 2023. godine donio je

 

 

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje unutarnje ustrojstvo Službe za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Služba), nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Službe.

 

Članak 2.

 

U Službi se obavljaju poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke, ovim Pravilnikom i drugim propisima.

 

Članak 3.

 

Izrazi s rodnim značenjem koji se koriste u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kod donošenja rješenja kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, koristi se naziv radnog mjesta u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na to radno mjesto.

 

II. UPRAVLJANJE U SLUŽBI

Članak 4.

 

Radom Službe upravlja pročelnik Službe.

Za zakonitost i učinkovitost rada Službe pročelnik Službe odgovara izravno Gradonačelniku.

 

Članak 5.

 

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika Službe do imenovanja pročelnika Službe na način propisan zakonom odnosno u razdoblju odsutnosti pročelnika Službe, Gradonačelnik imenuje osobu koja će privremeno obavljati iste poslove i to iz reda službenika zaposlenih u Službi.

 

III. PRIJAM U SLUŽBU I RASPORED NA RADNA MJESTA

 

Članak 6.

 

Na radna mjesta ustrojena u Službi mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom kojim se uređuje radni odnos službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.

Osoba bez završene izobrazbe za ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor na temelju programa kojega donosi ministar financija može biti primljena u službu pod pretpostavkama propisanim posebnim zakonom.

 

 

Članak 7.

 

Postupak prijema u službu provodi se u skladu sa zakonom i planom prijema u službu koji za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Radna mjesta na neodređeno vrijeme popunjavaju se putem natječaja, a radna mjesta na određeno vrijeme putem oglasa.

Natječaj se obvezno objavljuje u „Narodnim novinama“, na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke, a oglas putem nadležne službe za zapošljavanje i oglašavanjem na web stranici i oglasnim pločama Grada Rijeke.

Rok za podnošenje prijava na natječaj i oglas je osam dana od dana objave.

 

Članak 8.

 

Uvjerenje kojim osoba koja se prijavila na natječaj odnosno oglas dokazuje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak ne smije biti starije od tri mjeseca od dana objave natječaja odnosno oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, izabrani kandidat dostavlja prije donošenja rješenja o prijmu u službu, a troškove izdavanja uvjerenja snosi Grad Rijeka.

 

Članak 9.

 

Prilikom prijma u službu, pročelnik je dužan službenika upoznati sa propisima u svezi s službeničkim odnosima, organizacijom rada te propisima o zaštiti na radu.

 

Članak 10.

 

Službenici se primaju u službu uz probni rad u skladu sa zakonom.

Za vrijeme probnog rada službenika ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Probni rad službenika prati i ocjenu o njegovu radu donosi stručni tim od tri člana, koji imenuje pročelnik Upravnog tijela, a u kojem se obvezno nalazi neposredno nadređeni službenik.

Probni rad pročelnika prati i ocjenu o njegovu radu  donosi Gradonačelnik.

Ako stručni tim ocjeni da osoba na probnom radu ne ostvaruje prosječne rezultate rada odnosno da njegove radne i stručne sposobnosti ne udovoljavaju zahtjevima za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen dostaviti će prijedlog pročelniku za prestanak rada najkasnije do posljednjeg dana probnog rada.

Službeniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan zbog opravdanih razloga (bolest i drugi opravdani razlog), probni rad može se produžiti za onoliko vremena koliko je bio opravdano odsutan.

 

IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

 

Članak 11.

 

Prilog ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Službi, koja sadržava nazive i opise poslova radnih mjesta ustrojenih u Službi, broj izvršitelja, stručne uvjete za raspored na radna mjesta, te druge opise razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Članak 12.

 

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik Službe raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na to radno mjesto uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

 

 

V. OSTALA PITANJA OD ZNAČAJA ZA RAD SLUŽBE

 

Članak 13.

 

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Rijeke, Etičkom kodeksu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke,  Kodeksu strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru, pravilima struke, uputama pročelnika Službe i Gradonačelnika.

 

Članak 14.

 

Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke i Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru te povrede koje su kao lake propisane drugim općim aktima Grada Rijeke.

 

Članak 15.

 

Pročelnik Službe odnosno Gradonačelnik može ovlastiti nekog od službenika Službe za potpisivanje akata iz djelokruga rada Službe.

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

 

Rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Do donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka, službenici nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali na dotadašnjim radnim mjestima, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

 

Članak 17.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 5/21).

 

Članak 18.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/59
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 12. lipnja 2023.

 

Gradonačelnik

        Marko Filipović, v.r.      

 

Prilog: SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA