GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. lipnja 2023.

Godina X – broj 9.            Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18- pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 25. svibnja 2023. godine, donijelo je

 

 O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Zamet

 

Članak 1.

 

            Ukida se status javnog dobra na nekretninama u k.o. Zamet, označenim kao k.č. broj 1536/9 površine 87 m2, k.č. broj 1536/10 površine 16 m2, k.č. broj 1536/11 površine 7 m2 i k.č. broj 1536/14 površine 15 m2, u zemljišnoj knjizi upisanim u z.k.ul. PI, koje se, sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 31/03, 26/05  i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17, 21/19 i 22/19-ispr.), nalaze u građevinskom području naselja (oznake GP-3), a prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/15-01/58, URBROJ: 2170/01-13-01-16-7 od 8. siječnja 2016. godine i pravomoćnom rješenju o produženju važenja navedene lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/18-01/2, URBROJ: 2170/01-13-01-18-2 od 18. siječnja 2018. godine, predstavljaju dio građevne čestice za građenje prometnice u sklopu zone „B“ trgovačko stambenog centra TSC RIO Rijeka.

 

Članak 2.

 

            Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

KLASA: 024-01/23-01/60
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 25. svibnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
 Ana Trošelj, v.r.