GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. lipnja 2023.

Godina X – broj 9.           Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10,  143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17- ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14,12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb

 

 

Članak 1.

           U Odluci o zakupu dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/20 i 7/22), članak 7. mijenja se i glasi:

          “Početna cijena zakupnine za prostore iz članka 3. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 11,02 eur/m2.”

 

Članak 2.

           Članak 8. mijenja se i glasi:

           “Ugovor o zakupu prostora sklapa se na rok od 30 godina.

           Ugovor o zakupu sklapa se u pravilu sa jednim zakupnikom, a može se sklopiti i sa više osoba (zajednički zakup).

           Ugovor o zakupu sklopit će se nakon što najpovoljniji natjecatelj od Lučke uprave Rijeka ishoduje koncesiju za obavljanje gospodarske djelatnosti „Pružanje usluga putnicima – sektor ugostiteljstva i turizma“ (u daljnjem tekstu: koncesija).

           Najpovoljniji natjecatelj obvezan je podnijeti zahtjev za davanje koncesije u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o zakupu i o podnijetom zahtjevu dostaviti dokaz zakupodavcu.

           Koncesiju je najpovoljniji natjecatelj obvezan ishodovati u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za davanje koncesije.

           Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne podnese zahtjev za davanje koncesije ili istu ne ishoduje u rokovima iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, odluka o zakupu će se staviti van snage, a natječajni postupak će se ponoviti.

           Ugovor o zakupu u ime Grada sklapa Gradonačelnik.”

 

 

Članak 3.

           U cijelom tekstu Odluke riječi: “Odjel gradske uprave za kulturu” u određenom padežu zamjenjuju se riječima: “Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade” u odgovarajućem padežu, a riječi: “Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom” u određenom padežu zamjenjuju se riječima: “Upravni odjel za gradsku imovinu” u odgovarajućem padežu.

 

 

 Članak 4.

           Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/67
URBROJ: 2170-1-01-00-23-2
Rijeka, 25. svibnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
 Ana Trošelj, v.r.