GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 27. lipnja 2023.

Godina X - broj 11.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 19. lipnja 2023. godine, donio je

 

O D L U K U

o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

 

Članak 1.

 

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2023. godine.

 

Članak 2.

 

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

– Pilotski klub “Krila Kvarnera”;

– Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke;

– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Drenova” ( u daljnjem tekstu: DVD “Drenova”);

– Dobrovoljno vatrogasno društvo “Sušak – Rijeka” (u daljnjem tekstu: DVD “Sušak”);

– službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastajanje i širenje požara;

– ophodnje i motritelji Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka;

– Upravni odjel za komunalni sustav i promet (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

 

Članak 3.

 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, Pilotski klub “Krila Kvarnera”, DVD “Drenova” i DVD “Sušak”, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:

            DVD “Sušak” – Rijeka:

            – 13:00 – 19:00 sati radnim danom i subotom

            – 13:00 – 19:00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

            DVD “Drenova”

            – 15:00 – 21:00 sati radnim danom i subotom

            – 15:00 – 21:00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

Osim u Vatrogasnom operativnom centru Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (telefon 193) i Ministarstvu unutarnjih poslova, Područnom uredu civilne zaštite Rijeka, Županijskom centru 112, dežurstvo se organizira i u Upravnom odjelu u vremenu od:

            – 00,00 – 24,00 sata.

Dojava Upravnom odjelu obavlja se pozivom na broj telefona: 08005100.

Dojave koje zaprimi Odjel ili Županijski centar 112 prosljeđuju se u Vatrogasni operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koji angažira potrebne snage za gašenje i kontinuirano izvješćuje Upravni odjel, Županijski centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova -Policijsku upravu primorsko-goransku te po potrebi i druge službe.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/67-37
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 19. lipnja 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.