GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 1. lipnja 2023.

Godina X – broj 9.            Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o kazalištima („Narodne novine” broj 23/23) te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke dana 15. svibnja 2023. godine donio je

 

ODLUKU

o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Rijeka

 

I.

            Imenuje se Magdalena Lupi Alvir za ravnateljicu Gradskog kazališta lutaka Rijeka na vrijeme od četiri (4) godine.

 

II.

            Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti počevši od 3. svibnja 2024. godine.

 

III.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

Obrazloženje

 

            Ravnateljici Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Magdaleni Lupi Alvir, mandat završava dana 2. svibnja 2024. godine. Sukladno odredbama Zakona o kazalištima natječaj raspisuje i provodi Kazališno vijeće najkasnije godinu dana prije isteka mandata ravnatelja.

            Dana 30. ožujka 2023. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Rijeka. Natječaj je objavljen istovremeno u „Novom listu“, „Narodnim novinama” i na mrežnim stranicama Gradskog kazališta lutaka Rijeka dana 5. travnja 2023. godine.

            Tekstom natječaja, a u skladu s člankom 21. Statuta Gradskog kazališta lutaka Rijeka, propisani su uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti, kako slijedi:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– najmanje pet (5) godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset (10) godina radnog staža u području kulture,

– znanje jednog stranog jezika,

– stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

            U natječaju su bili navedeni dokazi koje su kandidati bili dužni dostaviti:

– životopis s opisom dosadašnjeg rada,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),

– dokaz o radnom stažu u kazališnoj djelatnosti ili u području kulture (izvornik potvrde HZMO-a ili drugi odgovarajući dokaz o radnom stažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici u slučaju da  kandidat nije državljanin Republike Hrvatske ili je radni staž ostvario u inozemstvu),

– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika indeksa, certifikat i sl.)

– četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa koji se minimalno sastoji od sljedećih podataka: plaća djelatnika, redovne djelatnosti ustanove (materijalni troškovi, tekuće investicije, održavanje objekata, komunalne usluge i dr.), programske djelatnosti ustanove (premijere i reprize, Revija lutkarskog kazališta, programi u Dječjoj kući i dr.).

            Za vrijeme natječajnog roka svaki kandidat je imao pravo uvida u:

– osnovni programski i financijski okvir za razdoblje 2024.-2028. godine,

– izvješće o poslovanju i ostvarenom programu za 2022. godinu te

– kadrovske i financijske pokazatelje za 2022. godinu.

 

            Rok za prijavu kandidata je bio 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

            U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 6. travnja 2023. godine, a istekao dana 20. travnja 2023. godine, pravodobno je zaprimljena 1 (jedna) prijava.

            Prijava je predana osobno dana 19.4.2023. godine u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka zaprimljena pod KLASOM: 112-01123-01/01, URBROJ: 2170-l-30-23-02, a ista je otvorena i razmatrana na 34|. sjednici Kazališnog vijeća održanoj 3. svibnja 2023. godine.

            Prijavu je podnijela sadašnja ravnateljica, Magdalena Lupi Alvir.

            Uvidom u podnesenu dokumentaciju Kazališno vijeće je utvrdilo da je prijava Magdalene Lupi Alvir potpuna i udovoljava uvjetima natječaja.

            Detaljnom analizom predloženog Programa rada Gradskog kazališta lutaka Rijeka za razdoblje od 2024. do 2028. godine koncipiranog u nekoliko idejnih cjelina uz razrađen financijski i kadrovski plan utvrđeno je da je pristupnica detaljno i sadržajno izradila isti. U predloženom Programu ukazuje se na značaj i važnost lutkarske umjetnosti i kazališta za djecu te se otvara prostor novim formama za nove generacije gledatelja. Detaljno su obrazložene programske smjernice GKL Rijeka za predloženo mandatno razdoblje: Od slikovnice do pozornice; Nove i stare bajke i priče; istraživanje novih formi; Dječja kuća i Tobogan – obiteljski punkt; Revija lutkarskih kazališta – slavlje lutkarstva.

            Planiran je nastavak suradnje kroz brojne cjelogodišnje programe u prostoru Dječje kuće te festivalu Tobogan. Također nastavak suradnje s nastavnim bazama, srodnim europskim dječjim kućama te međunarodnim partnerima što otvara mogućnost prijavljivanja na EU projekte. U mandatnom razdoblju planirana je obljetnica posebnog festivalskog izdanja 30 godina revije lutkarskih kazališta i 65. obljetnica GKL Rijeka.

            U okviru Programskih smjernica četverogodišnjeg repertoara iznesen je prijedlog premijernih izvedbi prema kazališnim sezonama, zaključno s početkom sezone 2027/28., kao i reprizni repertoar. Program je detaljno razrađen, a kadrovski i financijski plan prati programske smjernice.

            Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba Općinskom sudu u Rijeci u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 024-02/23-01/51-35
URBROJ: 2170-1-02-00-23-1
Rijeka, 15. svibnja 2023.

Gradonačelnik      
Marko Filipović, v.r.