OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću

i

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, zastupan po predsjednici Božici Žilić

i

SINDIKAT ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE, zastupan po predsjednici Marini Cvitić

sklopili su dana 17.4.2023. godine       

                                                                                   

SPORAZUM

o produženoj primjeni

KOLEKTIVNOG UGOVORA I DODATAKA KOLEKTIVNOM UGOVORU

za zaposlene u dječji vrtićima Grada Rijeke

 

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su kako je između navedenih stranaka dana 4. prosinca 2018. godine potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u dječjim vrtićima Grada Rijeke, dana 17.  rujna. 2018. godine Dodatak (1), dana 14. studenog 2019. godine Dodatak (2), dana 22. prosinca 2020. godine Dodatak (3) i dana 28. veljače 2022. godine Dodatak (4).

 

Članak 2.

Članak 133. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

Ugovorne strane sporazumno ugovaraju produženu primjenu Kolektivnog ugovora sa svim Dodacima za zaposlene u Dječji vrtićima Grada Rijeke do dana 30. travnja 2023. godine, sa isplatom plaće u svibnju 2023. godine.

 

Članak 3.

Ukoliko se ugovorne strane o sadržaju novog kolektivnog ugovora dogovore prije isteka produžene primjene, sadržaj novog kolektivnog ugovora primjenjivati će se od 01. travnja 2023. godine.

 

Članak 4.

Ovlašteni predstavnici stranaka izjavljuju da su pročitali gornje odredbe, da su im one jasne i da su s njima suglasni, te ih u znak suglasnosti potpisuju.

 

Članak 5.

Sporazum je sačinjen u dvanaest (12) primjeraka od kojih Grad Rijeka zadržava četiri (4) primjerka a Sindikati (8) primjerka.

 

 

Grad Rijeka

gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

Sindikat obrazovanja, medija i kulture

predsjednica
Božica Žilić, v.r.

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije

predsjednica
Marina Cvitić, v.r.

 

 

KLASA: 601-02/23-01/1
URBROJ: 2170-1-09-00-23-1