GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.            Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 26. travnja 2023. godine, donio je

 

ODLUKU

o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća

Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

I.

 

            Razrješuje se Dalibor Laginja dužnosti člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, na osobni zahtjev.

 

II.

 

            Za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje se Romeo Drucker.

 

III.

 

            Mandat člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka iz točke II. Odluke traje do isteka mandata članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca.

 

IV.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/45-35

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 26. travnja 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović v.r.