GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.            Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članaka 15. i 16. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. travnja 2023. godine, donio je

 

O D L U K U

o razrješenju člana i imenovanju članice Vatrogasnog vijeća

Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

 

I.

 

            Razrješuje se mr.sc. Mladen Vukelić dužnosti člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

 

II.

 

            Za članicu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke iz reda osnivača imenuje se Karla Mušković.

 

III.

 

            Članica Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe iz točke II. ove Odluke imenuje se na rok do isteka mandata članova Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

 

IV.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/44-35

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 25. travnja 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.