GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 5. stavka 2. Statuta Muzeja grada Rijeke i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 4. svibnja 2023. godine 2023. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

o promjeni sjedišta Muzeja grada Rijeke

  

I.

Ovom Odlukom mijenja se sjedište Muzeja grada Rijeke s dosadašnje adrese Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1/1 , na adresu Rijeka, Krešimirova 28.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/50

URBROJ: 2170-1-01-00-23-3

Rijeka, 4. svibnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.