GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 5. stavka 2. Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja 2023. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU

 o promjeni naziva ustanove Dječjeg doma “Tić” Rijeka                                                                                                                                                                                                                                          

 

Članak 1.

            Dosadašnji naziv ustanove Dječji dom “Tić” Rijeka mijenja se i glasi: “Centar za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka.”

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/45

URBROJ: 2170-1-01-00-23-3

Rijeka, 4. svibnja 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.