GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10 i 10/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 4. svibnja 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke.

 

 

Članak 2.

            Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

 

Članak 3.

            Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije, razine potkategorije i klasifikacijskog ranga radnih mjesta kako slijedi:

 

Red.

br.

Potkategorija radnog mjesta

Naziv radnog mjesta          

Klasifika-cijski rang

Koefi-cijent

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Glavni rukovoditelj

 

 

 

1.

 

pročelnik upravnog odjela

1.

4,15

2.

 

pročelnik službe

1.

3,90

 

Viši rukovoditelj

 

3.

 

pomoćnik pročelnika

2.

3,35

4.

 

voditelj odsjeka

3.

3,10

 

Rukovoditelj 1. razine

 

5.

 

voditelj pododsjeka

4.

2,70

RADNA MJESTA II. KATEGORIJE

Viši savjetnik-specijalist

 

6.

 

viši savjetnik-specijalist

2.

3,15

7.

 

viši unutarnji revizor

2.

3,15

Viši savjetnik

 

8.

 

viši savjetnik

4.

2,90

9.

 

unutarnji revizor

4.

2,90

10.

 

viši savjetnik-koordinator

4.

2,70

Savjetnik

 

11.

 

savjetnik

5.

2,30

 

Viši stručni suradnik

 

12.

 

viši stručni suradnik

6.

2,00

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Stručni suradnik

 

13.

 

stručni suradnik

8.

1,80

Viši referent

 

14.

 

viši referent

9.

1,70

Referent

 

15.

 

administrativni tajnik upravnog odjela

11.

1,50

16.

 

referent

11.

1,50

17.

 

administrativni tajnik odsjeka

11.

1,40

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Namještenik I. potkategorije

 

18.

 

voditelj poslova namještenika

10.

1,55

Namještenik II. potkategorije

Radna mjesta 1. razine:

19.

 

vozač

11.

1,50

20.

 

tehničar za održavanje

11.

1,30

21.

 

domar

11.

1,30

22.

 

namještenik za opće poslove

12.

1,20

23.

 

ostala radna mjesta namještenika za koja je kao uvjet propisana srednja stručna sprema

12.

1,15

 

Radna mjesta 2. razine:

24.

 

radna mjesta namještenika za koja je kao uvjet propisana niža stručna sprema

13.

1,00

 

 

Članak 4.

            Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/22).

 

Članak 5.

            Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine.

 

KLASA: 024-01/23-01/52

URBROJ: 2170-1-16-00-23-2

Rijeka, 4. svibnja 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.