GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.            Na temelju članka 120. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 4. svibnja 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta

 

Članak 1.

 

            U Odluci o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/22), u članku 2. riječi: “Sukcesivno (u tranšama) isplatama na račun Grada Rijeke, u roku od 12 mjeseci od sklapanja ugovora o kreditu” zamjenjuju se riječima: “Sukcesivno (u tranšama) isplatama na račun Grada Rijeke do 31. prosinca 2023. godine”.

 

Članak 2.

 

            Grad Rijeka će s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka sklopiti dodatak Ugovoru o kreditu broj: 5002234293 od 19. rujna 2022. godine, pod uvjetom iz članka 1. ove Odluke.

 

Članak 3.

 

            Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje dodatka ugovoru o kreditu iz članka 2. ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/51

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 4. svibnja 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.