GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.            Na temelju članka 6. stavka 1. i članka 13. stavka 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine“ broj 103/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. svibnja 2023. godine, donio je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka

za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine

 

 

Članak 1.

 

            U Odluci o osnivanju Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021.- 2027. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/22) u članku 2., stavku 1., točka 5. mijenja se i glasi: „Astra Gašparini, predstavnica Grada Opatije, za članicu (zamjenica Biserka Čerina Barić)“,

            Točka 7. mijenja se i glasi: „Martina Perhat, predstavnica Općine Jelenje, za članicu (zamjenica Gordana Tomas)“,

            Točka 13. mijenja se i glasi: „Natalija Dašek Strčić, predstavnica Općine Omišalj, za članicu (zamjenica Jelena Bigović)“,

            Točka 20. mijenja se i glasi: „Emil Priskić, predstavnik Obrtničke komore Primorsko -goranske županije, za člana (zamjenik Hrvoje Margan)“.

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/46-35

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 2. svibnja 2023.

 

 

Gradonačelnik

Marko Filipović v.r.