GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 4. svibnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke

AmbasadoRI odgoja i obrazovanja

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o dodjeli nagrade Grada Rijeke “AmbasadoRI odgoja i obrazovanja” (“Službene novine Grada Rijeke” broj 21/19 i 5/22), u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Visina nagrade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 eura.”

 

Članak 2.

 

 U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Postupak predlaganja kandidata za dodjelu nagrade pokreće Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) objavom javnog poziva odgojno – obrazovnim ustanovama iz članka 1. stavka 1. ove Odluke.”

 

Članak 3.

 

            U cijelom tekstu Odluke riječ: “Odjel” u određenom padežu zamjenjuje se riječima: “Upravni odjel” u odgovarajućem padežu.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/23-01/48

URBROJ: 2170-1-01-00-23-2

Rijeka, 4. svibnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.