GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.            Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. travnja 2023. godine, donio je

 

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje

 

 

I.

 

            U Povjerenstvo za dodjelu prostora kulture na korištenje imenuju se:

  1. Arijana Ančić Iličić, predstavnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
  2. Alica Kolarić, predstavnica kulturnih vijeća Grada Rijeke
  3. Ana Šegrt, predstavnica kulturnih vijeća Grada Rijeke
  4. Vlado Simcich Vava, predstavnik izvaninstitucionalne scene
  5. Iva Kelentrić, predstavnica izvaninstitucionalne scene.

 

II.

 

            Zadaće povjerenstva iz članka 1. ove Odluke utvrđene su Odlukom o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke (”Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22).

 

III.

 

            Povjerenstvo se imenuje na razdoblje od 5 (pet) godina.

 

IV.

 

            Članovima povjerenstva, osim predstavnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, isplatit će se naknada u iznosu od 200,00 EUR bruto, odnosno 250,00 EUR bruto za predsjednika Povjerenstva po provedenom javnom natječaju, prema nalogu pročelnika Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

 

V.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/42-35

URBROJ: 2170-1-15-00-23-1

Rijeka, 24. travnja 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.