GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.            Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 12. Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. travnja 2023. godine, donio je

 

O D L U K U

o imenovanju članova Upravnog vijeća

Dječjeg doma “Tić” Rijeka

 

I.

 

            U Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka od strane osnivača imenuju se:

– Jasna Kalanj,

– Tea Čorak i

– Željko Ševerdija.

 

II.

 

            U Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka od strane roditelja ili skrbnika Korisnika Dječjeg doma “Tić” Rijeka imenuje se:

– Samira Dakić.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/23-01/43-35

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 25. travnja 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.