GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.            Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 49/11 i 46/12) Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. travnja 2023. godine, donio je

 

ODLUKU

o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina

 

I.

 

            Dodjeljuje se likovna nagrada Ivo Kalina za 2021. i 2022. godinu Marijanu Špoljaru, Đurđici Dehzad i Zdravku Kopasu za izložbu pod nazivom „Ni stijega ni bijega“ održanu u Galeriji Kortil u razdoblju od 7. do 26. ožujka 2022. godine.

 

II.

 

            Nagrada iz točke I. ove Odluke sastoji se od posebnog pisanog priznanja Marijanu Špoljaru, Đurđici Dehzad i Zdravku Kopasu, a iznos novčane nagrade u bruto iznosu od 2.654,46 EUR (20.000,00 kn) dijeli se na jednake dijelove, po 884,82 EUR, odnosno 6.666,68 kn bruto svakoj nagrađenoj osobi.

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/23-01/41-35

URBROJ: 2170-1-02-00-23-1

Rijeka, 24. travnja 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.