GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama  (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 211. stavka 4.  Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17,14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. svibnja  godine, donijelo je

  

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na

 Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka

 

Članak 1.

            Daje se prethodna suglasnost na Statut Centra za pružanje usluga u zajednici Tić Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka, na sjednici održanoj dana 14.4.2023. godine.

 

Članak 2.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 024-01/23-01/45

URBROJ: 2170-1-01-00-23-5

Rijeka, 4. svibnja 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.