GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.Temeljem odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97 – ispr., 47/99 – ispr., 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 7. stavka 2. Statuta Muzeja grada Rijeke, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 –  pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke “Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj dana 4. svibnja 2023. godine 2023. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o

promjeni djelatnosti Muzeja grada Rijeke

 

 

            Daje se prethodna suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja grada Rijeke, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke na sjednici održanoj dana 25. travnja 2023. godine.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/23-01/50

URBROJ: 2170-1-01-00-23-4

Rijeka, 4. svibnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v.r.