ISPRAVAK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u tekstu Odluke o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo objavljene u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 6/23 od 3. travnja 2023. godine, te se daje

  

I S P R A V A K

Odluke o izmjenama Odluke o Detaljnom planu

 uređenja središta područja Krnjevo

 

 U Odluci o izmjenama Odluke o Detaljnom planu uređenja središta područja Krnjevo (“Službene novine Grada Rijeke” broj 6/23), članak 4. i članak 6. ispravno trebaju glasiti:

 

Članak 4.

 

Izmjene Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana te priloge, kako slijedi:

 

A.         TEKSTUALNI DIO
I.          OBRAZLOŽENJE
2.         PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
2.2.      Detaljna namjena površina
2.2.1.    Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

 

B.         GRAFIČKI DIO
1.          Detaljna namjena površina M 1:1000
2.         Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
2.1.      Prometna infrastrukturna mreža M 1:1000
2.2.      Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba M 1:1000
2.3.      Komunalna infrastrukturna mreža – odvodnja otpadnih voda M 1:1000
2.4.      Komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba M 1:1000
2.5.      Komunalna infrastrukturna mreža – opskrba toplinskom energijom M 1:1000
2.6.      Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba M 1:1000
2.7.      Telekomunikacijska infrastrukturna mreža M 1:1000
3.         Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000
4.         Uvjeti gradnje
4.1.      Uvjeti gradnje – općenito M 1:1000
4.2.      Uvjeti gradnje suterenskih garaža M 1:1000

 

C.         PRILOZI
1.         Obrazloženje Izmjene Plana
2.         Sažetak za javnost
3.         Izvješće o javnoj raspravi

   

   

  Članak 6.

   

  Ove Izmjene Plana izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.”

   

  KLASA: 024-01/23-01/25
  URBROJ: 2170-1-16-00-23-3
  Rijeka, 7. travnja 2023.

   

   

   

  Upravni odjel za poslove Gradonačelnika,
  Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu

    

  Privremena pročelnica
  Verena Lelas Turak, v.r.