OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. svibnja 2023.

Godina X – broj 8.GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (dalje u tekstu: Poslodavac), s jedne strane

i

SINDIKAT GRADSKE UPRAVE GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16, OIB: 59078335718, zastupan po predsjedniku Dejanu Mavrincu (dalje u tekstu: Sindikat), s druge strane, sklopili su dana 18. travnja 2023. godine

 

DODATAK I.

 

Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike

u upravnim tijelima Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je 8. srpnja 2022. godine sklopljen Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim  tijelima Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/22 – dalje u tekstu: Kolektivni ugovor).

Ugovorne strane suglasne su, da se uslijed nove Odluke o ustrojstvu upravnih tijela („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/22), pristupi dopunama Kolektivnog ugovora.

 

Članak 2.

 

Službenicima i namještenicima (u daljnjem tekstu: službenici) kojima  služba na neodređeno vrijeme u Gradu Rijeci prestaje temeljem sporazuma sklopljenog između Poslodavca i službenika uz isplatu stimulativne otpremnine u razdoblju od  stupanja na snagu ovoga Dodatka I. Kolektivnog ugovora do 30. lipnja 2023. godine, ostvaruju pravo na stimulativnu otpremninu u iznosu od 10.000,00 eura neto (odnosno 75.345,00 kuna neto).

Stimulativna otpremnina iz stavka 1. ovoga članka  isplatit će se službenicima najkasnije u roku od mjesec dana od dana prestanka službe.

 

Članak 3.

 

Službenici kojima služba prestaje temeljem sporazuma iz članka 2. ovoga Dodatka I. Kolektivnog ugovora, ne smiju se zaposliti u upravnim tijelima Grada Rijeke, trgovačkim odnosno komunalnim društvima u većinskom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama kojima je osnivač Grad Rijeka, u razdoblju od godine dana od dana prestanka službe u Gradu Rijeci.

 

Članak 4.

 

Službenici kojima služba prestaje temeljem sporazuma iz članka 2. ovoga Dodatka I. Kolektivnog ugovora, a koji odlaze u mirovinu, ne ostvaruju pravo na otpremninu iz članka 56. Kolektivnog ugovora.

Službenici kojima služba prestaje temeljem sporazuma iz članka 2. ovoga Dodatka I. Kolektivnog ugovora, a koji odlaze u mirovinu, ostvaruju pravo na puni godišnji odmor.

 

Članak 5.

 

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru sačinjen je u osam istovjetnih primjeraka, po tri primjerka za svaku ugovornu stranu, dok se dva primjerka dostavljaju na evidenciju upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Dodatak I. Kolektivnom ugovoru stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-03/23-04/5

URBROJ: 2170-1-02-00-23-13

Rijeka,  18. travnja 2023.

 

GRAD RIJEKA

 

SINDIKAT GRADSKE UPRAVE

 

 

GRADA RIJEKE

 

 

 

GRADONAČELNIK

 

PREDSJEDNIK

 

 

 

Marko Filipović, v.r.

 

Dejan Mavrinac, v.r.