GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. travnja 2023.

Godina X - broj 7.Na temelju odredbe članka 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 4. travnja 2023. godine, donijelo je

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2023.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22) – u daljnjem tekstu: Proračun, članak 1. se ne mijenja te u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu sadrži kako slijedi:

 

*Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu
i projekcija za 2024. i 2025. godinu nalaze se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 024-01/23-01/34
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 4. travnja 2023.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu