GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. travnja 2023.

Godina X - broj 7.Na temelju članka 23. stavka 2. i članka 67. stavka 2. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 23/23) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. ožujka 2023. godine donio je

 

 

ODLUKU
o razrješenju člana i imenovanju članova Kazališnog vijeća
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

I.

 

Razrješuje se Zvonimir Peranić dužnosti člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

 

 

II.

 

Za članove Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuju se:

– Aleksandar Mijatović,

– Branko Mijić.

 

III.

 

Mandat članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/36-34
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 28. ožujka 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.