GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 5. travnja 2023.

Godina X - broj 7.Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 4. travnja 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/22), u članku 3. stavak 6. mijenja se i glasi:

“U Posebnom dijelu Proračuna, u okviru razdjela 101-Glava 10101 i 10102, razdjela 104-Glava 10401, 10402, 10403 i 10404, razdjela 106-Glava 10601, 10605 i 10613, razdjela 107-Glava 10701, osigurana su sredstva za rashode upravnih tijela po pojedinim programima, projektima i aktivnostima, a u ostalim Glavama unutar pojedinog razdjela osigurana su sredstva za krajnje korisnike.

 

 

Članak 2.

 

U cijelom tekstu Odluke riječi: “Odjel gradske uprave za financije” u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: “Upravni odjel za financije” u odgovarajućem padežu.

 

 

Članak 3.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Prijedlozi općih akata koje donosi Gradsko vijeće moraju sadržavati fiskalnu procjenu posljedica za Proračun iz koje je vidljivo postoji li fiskalni učinak predloženog općeg akta na Proračun odnosno povećavaju li se ili se smanjuju prihodi i rashodi Proračuna.

Fiskalna procjena posljedica za Proračun iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži:

– naziv prijedloga općeg akta,

– procjenu fiskalnog učinka iz kojeg je vidljivo postoji li fiskalni učinak te, u slučaju da fiskalni učinak postoji, povećanje/smanjenje prihoda/primitaka odnosno rashoda/izdataka Proračuna za proračunsku godinu i za dvije iduće godine,

– prijedlog pokrića povećanih rashoda i izdataka Proračuna odnosno prijedlog pokrića smanjenih prihoda i primitaka Proračuna, u slučaju postojanja fiskalnog učinka na Proračun,

– mišljenje Upravnog odjela za financije.

Oblik i sadržaj obrasca na kojem se daje fiskalna procjena utjecaja prijedloga općeg akta na Proračun, u smislu stavka 2. ovoga članka, utvrđuje Gradonačelnik.”

 

 

Članak 4.

 

U članku 23. riječi: “Ureda Grada” zamjenjuju se riječima: “Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.”

 

 

Članak 5.

 

U članku 24. riječi: “Odjela gradske uprave za kulturu” zamjenjuju se riječima: “Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade”.

 

 

Članak 6.

 

U članku 25. riječi: “Odjela za gradsku samoupravu i upravu” zamjenjuju se riječima: “Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu”.

 

 

Članak 7.

 

U članku 26. stavku 2. iza riječi: “povratu” dodaje se riječ: “proračunskih”.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/35
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 4. travnja 2023.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.