GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 10. ožujka 2023.

Godina X - broj 5.Na temelju članka 38. i članka 44. stavka 2. točke 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavaka 3. i 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22), članka 29. stavka 2. točke 2. Statuta Muzeja grada Rijeke te članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2023. godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U
o razrješenju ravnatelja Muzeja grada Rijeke

 

 

I.

 

Razrješuje se mr.sc. Ervin Dubrović dužnosti ravnatelja Muzeja grada Rijeke s danom 31. ožujka 2023. godine.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama grada Rijeke“.

 

Obrazloženje

 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke od 19. prosinca 2019. godine (KLASA: 021-05/19-1/201, URBROJ: 2170-01-16-00-19-3, mr.sc. Ervin Dubrović je imenovan ravnateljem Muzeja grada Rijeke, na vrijeme od četiri godine počevši od 26. prosinca 2019. godine.

Dana 7. veljače 2022. godine Ervin Dubrović je navršio 65 godina te stekao uvjete za starosnu mirovinu. Na njegov zahtjev, zbog dovršenja započetih projekata Palače šećera i broda Galeb, Odlukom Upravnog vijeća od 31. siječnja 2022. godine (broj: 03-32/2022-4) produženo mu je obnašanje mandata do 31. prosinca 2022. godine. Budući do tada nije izabran novi ravnatelj Muzeja grada Rijeke, Odlukom Upravnog vijeća od  29. prosinca 2022. godine (Broj: 02-430/2022-4) produženo mu je obnašanje mandata do izbora novog ravnatelja/ravnateljice Muzeja.

S obzirom da je nakon provedenog ponovljenog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Rijeke, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. veljače 2023. godine, većinom glasova članova Upravnog vijeća donesen Prijedlog odluke o imenovanju Sabrine Žigo za ravnateljicu Muzeja grada Rijeke, na vrijeme od četiri godine, a na sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. veljače 2023. godine, definiran je početak mandata od 1. travnja 2023. godine, Upravno vijeće je na istoj sjednici odlučilo kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se Odluka može pobijati tužbom pred nadležnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 024-01/23-01/20
URBROJ: 2170-1-16-00-23-4
Rijeka, 9. ožujka 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.