GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 28. ožujka 2023.

Godina X - broj 6.Na temelju članka 73. stavka 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (“Narodne novine” broj 152/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko -goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. ožujka 2023. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju
koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta i djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanje sa sjedištem na području grada Rijeke.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za isplatu novčane pomoći iz članka 1. stavka 1. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava na novčanu pomoć obavlja upravni odjel nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

Članak 3.

 

Pravo na novčanu pomoć iz članka 1. ove Odluke, može ostvariti samozaposleni roditelj koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta i djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja  (u daljnjem tekstu: samozaposleni roditelj), ako ispunjava sljedeće uvjete:

– da ima registrirano sjedište obrta odnosno domaće radinosti ili sporednog zanimanja na području grada Rijeke,  

– da obavlja djelatnost obrta odnosno djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja kao glavnu i jedinu djelatnost, 

– da je jedino zaposlena osoba u obrtu,

– da ostvaruje pravo na rodiljni, roditeljski dopust odnosno dopust za njegu djeteta sa teškoćama u razvoju koje mu je priznato rješenjem nadležnog tijela kao samozaposlene osobe,

– da on i dijete s kojim živi u zajedničkom kućanstvu, a za koje ostvaruje pravo na rodiljni, roditeljski dopust, odnosno dopust za njegu djeteta sa teškoćama u razvoju, imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno stalni boravak za strance,

– da iznos prosječne mjesečne naknade za korištenje rodiljnog, roditeljskog dopusta, odnosno dopusta za njegu djeteta sa teškoćama u razvoju, ostvarene (isplaćene) u posljednja tri mjeseca korištenja tog prava, ne prelazi 663,61 EUR,

– da je privremeno obustavio obavljanje djelatnosti obrta odnosno djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski dopust odnosno dopust zbog njegu djeteta sa teškoćama u razvoju te da je obustava trajala šest ili više mjeseci neprekidno,

– da je nakon privremene obustave obavljanja obrta odnosno domaće radinosti ili sporednog zanimanja, nastavio obavljati djelatnost obrta odnosno djelatnost domaće radinosti ili sporednog zanimanja (reaktivirao obrt odnosno domaću radinost ili sporedno zanimanje).

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

 

 

Članak 4.

 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na samozaposlenog roditelja djeteta, na odgovarajući se način primjenjuju i na osobu koja se na temelju  odluke nadležnog tijela skrbi o djetetu ili kojoj je dijete povjereno na čuvanje.

 

 

Članak 5.

 

Novčana pomoć se isplaćuje u visini prosječne mjesečne rodiljne, roditeljske naknade odnosno naknade za njegu djeteta s teškoćama u razvoju, ostvarene (isplaćene) u posljednja tri mjeseca korištenja prava na rodiljni, roditeljski dopust odnosno dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju.

Novčana pomoć iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na način da se samozaposlenom roditelju iznos novčane pomoći doznačuje putem banke.

Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednokratno.

 

 

Članak 6.

 

Postupak za priznavanje prava na novčanu pomoć provodi Odjel na temelju zahtjeva samozaposlenog roditelja.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na propisanom obrascu.

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. osobnu odnosno boravišnu iskaznicu samozaposlenog roditelja,
  2. dokaz o upisu u registar obrtnika odnosno dokaz o upisu u evidenciju odobrenja – pravomoćno rješenje o upisu u obrtni registar odnosno evidenciju,
  3. rješenje o rodiljnom, odnosno posvojiteljskom dopustu i/ili roditeljskom dopustu odnosno dopustu za njegu djeteta s teškoćama u razvoju (potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na roditeljski dopust ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju i naknadu plaće),
  4. rješenje nadležnog tijela o privremenoj obustavi obavljanja djelatnosti obrta, odnosno djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja,
  5. rješenje nadležnog tijela o ponovnom početku obavljanja djelatnosti obrta odnosno djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja (reaktivaciji),
  6. potvrdu prebivališta ili potvrdu stalnog boravka za samozaposlenog roditelja i dijete, ne starije od 30 dana,
  7. presliku izvoda iz matične knjige rođenih za dijete samozaposlenog roditelja za koje ostvaruje pravo na rodiljni, roditeljski dopust odnosno dopust za njegu djeteta s teškoćama u razvoju,
  8. broj bankovnog računa samozaposlenog roditelja.

 

 

Članak 7.

 

Zahtjev iz članka 6. ove Odluke podnosi se u roku od 15 dana od dana ponovnog početka obavljanja djelatnosti obrta odnosno djelatnosti domaće radinosti ili sporednog zanimanja (reaktivacije) samozaposlenog roditelja.

 

 

Članak 8.

 

O zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu pomoć odlučuje Odjel rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je žalba.

Žalba se podnosi Gradonačelniku Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Na žalbu iz stavka 3. ovoga članka ne plaća se upravna pristojba.

Odluka Gradonačelnika po žalbi je konačna i izvršna.

 

 

Članak 9.

 

Samozaposleni roditelj koji je ostvario pravo propisano ovom Odlukom, dužan je vratiti neosnovano primljenu novčanu pomoć, ako:

– je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada, – ako nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je znao ili je morao znati,

– mu je isplaćena novčana pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju ili mu je pomoć isplaćena u većem  iznosu od iznosa određenog u rješenju.

 

 

Članak 10.

 

Kada Odjel utvrdi okolnosti iz članka 9. ove Odluke, pozvat će samozaposlenog roditelja da neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima.

 

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/24
URBROJ: 2170-1-16-00-23-3
Rijeka, 23. ožujka 2023.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.