GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 10. ožujka 2023.

Godina X - broj 5.Na temelju članka 30. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19, 22/19 i 15/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. ožujka 2023. godine, donio je

 

 

ODLUKU
o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima za sljedeće korisnike:

– Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,

– Ministarstvo nadležno za obranu,

– Konzularni ured,

– Inspekcijsko tijelo,

– Pravosudno tijelo,

– Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

 

 

Članak 2.

 

Lokacije i broj rezerviranih parkirališnih mjesta za korisnike iz članka 1. ove Odluke, određuju se kako slijedi:

  1. Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – ukupno 29 parkirališnih mjesta na lokacijama:

           – Ulica Žrtava fašizma………………………………………………………………………….. 11 mjesta,

           – Ulica Đure Šporera…………………………………………………………………………….. 13 mjesta,

           – Putnička obala…………………………………………………………………………………….. 5 mjesta.

  1. Ministarstvo nadležno za obranu – ukupno 6 parkirališnih mjesta, na lokaciji Putnička obala.
  2. Konzularni ured – ukupno 2 parkirališna mjesta po konzularnom uredu, na najbližoj mogućoj lokaciji.
  3. Inspekcijska tijela – do 3 parkirališna mjesta po inspekcijskom tijelu, na najbližoj mogućoj lokaciji.
  4. Pravosudno tijelo – ukupno 12 parkirališnih mjesta na lokacijama:

           – Ulica Frana Kurelca…………………………………………………………………………….. 3 mjesta,

           – Putnička obala…………………………………………………………………………………….. 7 mjesta,

           – Zadarska ulica…………………………………………………………………………………….. 2 mjesta.

  1. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka – ukupno 1 parkirališno mjesto, na lokaciji Putnička obala.

 

 

Članak 3.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju lokacija i broju parkirališnih mjesta za određene korisnike (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 1/22, 4/22 i 6/22).

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/31-34
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 7. ožujka 2023.

 

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.