GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 28. ožujka 2023.

Godina X - broj 6.Na temelju članka 21. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 14/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. ožujka 2023. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U članku 2. Odluke o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 51/13), riječi: “30.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “4.000,00 eura”.

 

 

Članak 2.

 

U članku 3. riječi: “12.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “1.600,00 eura”.

 

 

Članak 3.

 

U članku 4. riječi: “12.000,00 kuna” zamjenjuju se riječima: “1.600,00 eura”.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/29
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 23. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.